Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Zagrożonej Patologią Społeczną POSTIS zgodnie z pkt. 1 § 9 rozdz. IV Statutu Stowarzyszenia zwołuje na dzień 18.12.2009 r. Walne Zgromadzenie Członków. Zgromadzenie odbędzie się w Lublinie przy ul. Fieldorfa 7/4. Pierwszy termin ustala się na godz. 14.00, drugi termin ustala się na godz.15.00.
Porządek Obrad:

  1. Rozpoczęcie obrad
  2. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia za okres: 2007 – 2009
  3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Stowarzyszenia POSTIS za okres 2007 – 2009
  4. Dyskusja nad udzieleniem absolutorium kończącemu kadencję Zarządowi
  5. Wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
  6. Głosowanie uchwał
  7. Zamknięcie obrad

Lublin 30.11.2009.