Uczestnicy/czki projektu „Zdobądź zawód przyszłości” realizowanym przez Stowarzyszenie POSTIS w partnerstwie z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej w Lublinie (współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) wezmą udział w II semestrze roku szkolnego 2011/2012  w konkursie wiedzy o formalnym kształceniu ustawicznym. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody.

Zachęcamy zatem do zapoznania się z podstawowymi zagadnieniami kształcenia ustawicznego.

Czym jest kształcenie ustawiczne?

 • Kształcenie ustawiczne jest procesem stałego odnawiania, doskonalenia i rozwijania kwalifikacji ogólnych i zawodowych jednostki, trwającym w ciągu całego jej życia.
  Termin „kształcenie ustawiczne” używany jest często zamiennie z terminami: „edukacja permanentna”, „edukacja dorosłych” (ang. adult education) „oświata ustawiczna”, „kształcenie ciągłe”, „uczenie się przez całe życie” (ang. lifelong learning).
 • Kształcenie ustawiczne w formach szkolnych i pozaszkolnych

              Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych organizowane jest przez:

 • Centra Kształcenie Ustawicznego (CKU)
 • Centra Kształcenia Praktycznego (CKP)
 • Szkoły (kursy)
 • Szkoły wyższe i placówki naukowo – badawcze
 • Ośrodki kształcenia i doskonalenia kadr
 • Stowarzyszenia, fundacje, spółki oraz osoby fizyczne
 • Zakłady pracy

Pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego obejmują:

 • Kursy i szkolenia doskonalące oraz specjalizujące
 • Seminaria, konferencje, warsztaty, odczyty
 • Nauczanie z wykorzystaniem technik multimedialnych
 • Studia podyplomowe
 • Staże, praktyki zawodowe

Szkolne formy kształcenia ustawicznego obejmują:

 • Szkoły dla dorosłych
 • Placówki kształcenia ustawicznego prowadzone przez szkoły wyższe
 • Studia doktoranckie

Osoby dorosłe zainteresowane podnoszeniem swoich kwalifikacji mogą kontynuować naukę w:

 • Gimnazjach dla dorosłych
 • Zasadniczych Szkołach Zawodowych dla dorosłych
 • Uzupełniających Liceach Ogólnokształcących dla dorosłych
 • Liceach Ogólnokształcących dla dorosłych
 • Liceach Profilowanych dla dorosłych
 • Technikach dla dorosłych
 • Uzupełniających technikach dla dorosłych
 • Placówkach Kształcenia Ustawicznego
 • Ośrodkach Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
 • Placówkach Kształcenia Praktycznego
 • Uniwersytetach Trzeciego Wieku
 • Studiach podyplomowych
 • W szkołach językowych, poprzez e-learning oraz szereg szkoleń/kursów zawodowych i kwalifikacyjnych prowadzonych przez Internet