Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


KONKURS „LUBELSKICH LIDERÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ 2012 ROKU”

W związku z realizacją zadania publicznego „KLAPS – Kuźnia Liderów i Animatorów Przedsiębiorczości Społecznej” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Stowarzyszenie POSTIS wraz ze Starostwem Powiatowym w Świdniku ogłasza konkurs na „Lubelskich Liderów Przedsiębiorczości Społecznej 2012 Roku”.

Adresaci konkursu

Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy przedsiębiorstwa społeczne prowadzące działalność gospodarczą, które działają na terenie województwa lubelskiego. Ideą konkursu jest wytypowanie i nagrodzenie przedsiębiorstw społecznych, których profil działalności, innowacyjność oraz atrakcyjność wyróżnia je na tle innych podmiotów. Podczas konkursu wyróżnimy organizacje, które poprzez swoją aktywną działalność przyczyniają się do rozwoju społeczności na Lubelszczyźnie.

 

Nagroda

W trakcie konkursu zostanie wyłoniony Lider, który otrzyma statuetkę oraz Pakiet Dotacji Rozwojowej w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) na zakup usług wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb organizacji. Oprócz Lidera, w ramach przeprowadzonego konkursu, przyznane zostaną dwa wyróżnienia. Wyróżnione organizacje otrzymają statuetki.

 

Struktura konkursu

Procedura aplikacyjna jest dwuetapowa.

 

I Etap

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić Ofertę, będącą załącznikiem do niniejszego ogłoszenia oraz przesłać ją na adres biura projektu.

Przesłana Oferta powinna:

  • obrazować profil działalności Państwa organizacji,
  • zawierać informację, w jaki sposób prowadzona przez Państwa działalność przyczynia się do rozwoju społeczności na Lubelszczyźnie ,
  • zawierać informację na zakup jakich usług, chcieliby Państwo przeznaczyć Pakiet Dotacji Rozwojowej.

 

II Etap

Przeprowadzone zostaną indywidualne rozmowy Komisji Konkursowej z Oferentami, którzy podczas I Etapu uzyskają największą ilość punktów.

Przy ocenianiu zgłoszeń będzie brane w szczególności:

  • spełnienie wymogów formalnych, kwalifikujących do wzięcia udziału w konkursie,
  • przesłanie uzupełnionej Oferty w terminie przewidzianym w konkursie, tj. do dnia 30 kwietnia  2013 r.,
  • atrakcyjność profilu działalności organizacji,
  • najciekawiej umotywowany cel przeznaczenia nagrody głównej (Pakietu Dotacji Rozwojowej).

 

Nagrodzenie Laureatów oraz wręczenie statuetek odbędzie się w miesiącu lipcu 2013 r.  podczas konferencji podsumowującej projekt „KLAPS-Kuźnia Liderów i Animatorów Przedsiębiorczości Społecznej”.

 

Wypełnioną i podpisaną Ofertę należy przesyłać na adres:

Stowarzyszenie POSTIS

ul. Fieldorfa 7/4
20-091 Lublin

 

w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r.

Na kopercie należy dopisać: Oferta konkurs na „Lubelskich Liderów Przedsiębiorczości Społecznej 2012 Roku”.

 

 

Osoba do kontaktu:

Magdalena Breś – asystent koordynatora projektu

Tel: 509692590

e-mail: [email protected]

 

do pobrania: Oferta konkurs Lubelskich Liderów Przedsiębiorczości Społecznej 2012 Roku