Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Rozpoczynamy realizację projektu „POWRÓT – wsparcie osób bezdomnych w readaptacji społecznej i wejściu na rynek pracy – II edycja”

Projekt „POWRÓT – wsparcie osób bezdomnych w readaptacji społecznej i wejściu na rynek pracy – II edycja” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem POSTIS. PROJEKT POWRÓT II        

Więcej...

Ze względu na zmianę treści ogłoszenia zapraszamy do złożenia oferty dot. wyboru oraz zatrudnienia 2 instruktorów praktycznej nauki zawodu w zawodach: pracownik ochrony mienia/monitoringu, pracownik porządkowo-konserwacyjny do prowadzenia warsztatów w ramach projektu „W CENTRUM AKTYWNOŚCI”.

Zapraszamy do złożenia oferty w ramach zasady konkurencyjności prowadzonej zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Przedmiotem zamówienia jest wybór oraz zatrudnienie 2 instruktorów praktycznej nauki zawodu w zawodach: pracownik ochrony mienia/monitoringu, pracownik porządkowo-konserwacyjny  do prowadzenia warsztatów w ramach projektu…

Więcej...

Zapraszamy do złożenia oferty na zatrudnienie 2 instruktorów praktycznej nauki zawodu w zawodach: pracownik ochrony mienia/monitoringu, pracownik porządkowo-konserwacyjny do prowadzenia warsztatów w ramach projektu „W CENTRUM AKTYWNOŚCI”.

Zapraszamy do złożenia oferty na  zatrudnienie 2 instruktorów praktycznej nauki zawodu w zawodach:  pracownik ochrony mienia/monitoringu, pracownik porządkowo-konserwacyjny  do prowadzenia warsztatów w ramach projektu  „W CENTRUM AKTYWNOŚCI”, nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0128/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1…

Więcej...

Zaproszenie do przedstawienia oferty cenowej

17.08.2017  W celu rozeznania rynku na zakup wyprawek szkolnych (plecaki i t-shirt) dla uczestników projektu  „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 zapraszamy do przedstawienia oferty cenowej. ROZEZNANIE-RYNKU    

Więcej...

14.08.2017 Rozstrzygnięcie postępowania nr 04/ND/2017

W związku z postępowaniem ofertowym nr 04/ND/2017  r. o udzielenie zamówienia na wykonanie zlecenia „opiekuna wyprawy” w ramach projektu „NOWA DROGA– wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze” POWER Oś priorytetowa I Działanie 1.3 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego do realizacji wybrane zostały oferty: Załącznik ROZTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA 04

Więcej...

24.07.2017 Rozstrzygnięcie postępowania nr 03/ND/2017

W związku z postępowaniem ofertowym nr 03/ND/2017  r. o udzielenie zamówienia na wykonanie zlecenia „opiekuna wyprawy” w ramach projektu „NOWA DROGA– wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze” POWER Oś priorytetowa I Działanie 1.3 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego do realizacji wybrane zostały oferty: Załącznik Roztrzygnięcie postępowania 03…

Więcej...