Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Program antynarkotykowy

STOWARZYSZENIE „POSTIS”  PROPONUJE  REALIZACJĘ KOMPLEKSOWYCH DZIAŁAŃ ANTYNARKOTYKOWYCH WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W RAMACH PROGRAMU
„ W TROSCE O MŁODZIEŻ – PRZECIW NARKOTYKOM”

PROGRAM MA SPOWODOWAĆ, ŻE SZKOŁY BĘDĄ WOLNE OD NARKOTYKÓW, A UCZNIOWIE BEZPIECZNIEJSI

NASZ PROGRAM  REALIZUJEMY W OPARCIU O PRZEKONANIE, ŻE WSZYSCY JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNI ZA SPOŁECZEŃSTWO, W KTÓRYM ŻYJEMY


Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

„Przeciw narkotykom”

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Przeciw narkotykom” w ramach programu antynarkotykowego „W trosce o młodzież – przeciw narkotykom”


Protokół z dnia 8.06.2005
Komisja w składzie :
Małgorzata Kulik – Przewodnicząca
Barbara Bojko-Kulpa – Członek Komisji
Elżbieta Kleczek – Członek Komisji
powołana do oceny prac nadesłanych na konkurs plastyczny zorganizowany w ramach programu Stowarzyszenia POSTIS „W trosce o młodzież – przeciw narkotykom” stwierdza, że większość  prac spełniła wymogi regulaminowe.
Komisja postanowiła nagrodzić prace następujących autorów:

I – miejsce : KATARZYNA BOCHYŃSKA  – Gimnazjum Jana III Sobieskiego w  Lublinie
II – miejsce : AGATA SKUBISZ – Gimnazjum nr 5 w Lublinie
III- miejsce : MATEUSZ MORSZCZYNA – Gimnazjum nr 5 w Lublinie

Wyróżniono ponadto prace
1) ALICJI KUZIOŁY – Gimnazjum nr 18 w Lublinie
2) DOROTY TOKARSKIEJ – Gimnazjum nr 1 w Lublinie

Komisja dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu i życzy wielu sukcesów artystycznych.
Rozstrzygnięcie konkursu na hasło „Przeciw narkotykom” w ramach programu antynarkotykowego „W trosce o młodzież – przeciw narkotykom”

Protokół z dnia 8.06.2005

Komisja Konkursowa w składzie:
Magdalena Bochniak – Przewodnicząca
Barbara Bojko-Kulpa – Członek Komisji
Agnieszka Mazur – Członek Komisji
powołana do oceny nadesłanych przez szkoły wybranych drogą debat szkolnych haseł w konkursie  „Przeciw narkotykom” w ramach programu antynarkotykowego „W trosce o młodzież – przeciw narkotykom” stwierdza, że większość haseł spełniała wymogi regulaminowe.
Autorem zwycięskiego hasła jest

EMILIA MIELNICZUK – z Gimnazjum nr 1 w Lublinie:
„ODKLEJ SIĘ OD NAŁOGU”
( hasło nr 26)

Wyróżnione hasła:

1. „Nie ćpaj amfy, heroiny ani żadnej kokainy, kup se lepiej witaminy.” ( hasło nr 1) autor : Maciej Związko – Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego
2. „Strzykawka dla szczepionek.” ( hasło nr 20)  autor: Ewelina Warda – Gimnazjum nr 1 w Lublinie
3. „Biały proszek…tylko do prania.” ( hasło nr 25) autor: Ewelina Warda – Gimnazjum nr 1 w Lublinie
4. „Jeśli nie chcesz zostać sługą, rzuć maryśkę , pożyj długo.” ( hasło nr 51) autor: Rafał Koszyk – Gimnazjum nr 12 w Lublinie
5. „Narkotyków mniej – ziemi lżej .” ( hasło nr 87) autor: Marta Brych – Gimnazjum nr 18 w Lublinie
6. „Nie ćpaj, jedź w góry, zażyj natury.” ( hasło nr 104) autor: Piotr Walewajek – Gimnazjum nr 15 w Lublinie
7. „Zamiast narkotyki jarać, zacznij się robotą parać.” ( hasło nr 127) autor: Łukasz Wawrzyszko  – Gimnazjum nr 14 w Lublinie
8. „Lubisz ból i cierpienie? Narkotyk spełni twoje marzenie.” ( hasło nr 149) autor: Jagoda Grudzińska – Gimnazjum nr 5 w Lublinie

Komisja dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu i życzy wielu twórczych pomysłów.


ZARYS PROGRAMU PROFILAKTYCZNO- PREWENCYJNEGO
„W TROSCE O MŁODZIEŻ – PRZECIW NARKOTYKOM”
Program jest objęty patronatem honorowym Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie

Program „W trosce o młodzież – przeciw narkotykom” to systemowy program działań profilaktyczno- prewencyjnych skierowany do środowiska uczniów szkół gimnazjalnych.
Jest realizowany w II semestrze bieżącego roku szkolnego w 17 gimnazjach Lublina  ( 8.540 uczniów).
Program jest rozwiązaniem nowatorskim, podejmującym próbę ograniczenia problemu eksperymentowania przez  uczniów gimnazjów  substancjami psychoaktywnymi.
Stowarzyszenie Postis realizuje Program wspólnie z Komendą Miejską Policji w Lublinie ( w zakresie części szkoleń), z Wojewódzką Komendą Policji i Kuratorium Oświaty w Lublinie ( w zakresie konsultacji merytorycznych Programu) oraz przy współudziale Sądu Rejonowego w Lublinie.
ZAŁOŻENIA

Pomimo obecności od lat w szkołach programów profilaktycznych i trwających kampanii antynarkotykowych w Polsce liczba młodzieży sięgającej po narkotyki zwiększa się w zastraszający sposób. Obniża się też wiek inicjacji – teraz narkotyków próbują nawet uczniowie szkół podstawowych!
Narkotyki  – a szczególnie marihuana – jest modna, łatwo dostępna, tania i nie kojarzy się ze zjawiskiem narkomanii. Z najnowszych badań ESPAD  (Europejskie Badania Młodzieży Szkolnej dotyczące Alkoholu i Narkotyków) wynika, że już co 5-ty uczeń gimnazjum III klasy miał kontakt z marihuaną, a 6% uczniów gimnazjów przyznaje, że  brało amfetaminę. Wskaźniki badań wśród 17-latkow są dwukrotnie wyższe!
Narkotyki sprzedawane dzieciom przez dealerów są celowo zanieczyszczane tzw. „ ulepszaczami”, tak więc np.  w marihuanie są leki uspokajające, heroina czy strychnina. To celowe działanie zmierzające do wywołania szybkiego uzależnienia. O tych zagrożeniach nie wiedzą uczniowie, nie wiedzą też ich rodzice.

CELE

Realizacja Programu poprzez intensywne działania informacyjne, edukacyjne i prewencyjne zamierza ograniczyć rozprzestrzenianie się narkotyków wśród młodzieży szkolnej, zniechęcić ją do podejmowania ryzykownych zachowań.
Program jest skierowany przede wszystkim do uczniów, ale także do nauczycieli, wychowawców i rodziców. Ma spowodować podjęcie dyskusji nad niebezpieczeństwami grożącymi uczniom i wypracować system działań przeciwko temu zjawisku odpowiadający każdej ze szkół.

REALIZACJA

Program realizuje swoje cele poprzez:

1) prowadzenie szkoleń dla nauczycieli gimnazjów,  tak aby posiedli oni konkretne umiejętności rozpoznawania substancji psychoaktywnych i uzyskali wiedzę na temat działania narkotyków, potrafili też sprawnie ocenić czy uczeń jest pod wpływem narkotyku
2) prowadzenie intensywnych działań edukacyjnych i informacyjnych wobec uczniów gimnazjów na wszystkich poziomach klas poprzez ( m.in.)
• stałą obecność w szkole plakatów i ulotek o tematyce antynarkotykowej
• udostępnienie szkołom kaset edukacyjnych PWN dotyczących tematyki antynarkotykowej
• ogłoszenie konkursu plastycznego na plakat o tematyce antynarkotykowej prowadzonego w dwóch etapach: szkolnym i międzyszkolnym
• ogłoszenie konkursu na najlepsze hasło antynarkotykowe, które posłuży do wydrukowania plakietek dla uczniów – również prowadzonego w dwóch etapach: szkolnym i międzyszkolnym
• prowadzenie innych działań aktywizujących młodzież w postaci zaproponowanej przez poszczególne szkoły ( zajęcia teatralne, muzyczne, recytatorskie itd.), które poruszałyby temat antynarkotykowy
3) dostarczanie szkołom bezpłatnych testów do wykrywania narkotyków. Test będzie mógł być przeprowadzony wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego i w jego obecności, z zachowaniem pełnej dyskrecji i poszanowania dla ucznia. Ewentualny pozytywny wynik testu będzie jedynie sygnałem dla szkoły i rodzica do podjęcia pracy wychowawczej z uczniem, który eksperymentuje z narkotykami. Decyzje – czy wobec uczniów używających narkotyków i wobec których podjęte działania wychowawcze są nieskuteczne, a zatem należy zawiadomić sąd rodzinny –  będą należały wyłącznie do dyrektora szkoły. W wypadku kiedy dyrektor szkoły zdecyduje się na zawiadomienie sądu zostanie wszczęte postępowanie sądowe, zaś sprawa będzie miała w sądzie priorytetowy charakter.
4) pomoc dla rodziców, którzy zadeklarują chęć udziału w Programie – a szczególnie dla tych, którzy podejrzewają lub mają pewność, że ich dziecko eksperymentuje z narkotykami  – poprzez:

• przekazanie bezpłatnych materiałów informacyjnych  z podstawowymi informacjami o narkotykach
• doradztwo i umożliwienie kontaktu z instytucjami zajmującymi się uzależnieniami

OCZEKIWANE EFEKTY:

I. pogłębienie wiedzy wszystkich nauczycieli i wychowawców przede wszystkim poprzez przekazanie umiejętności walki z narkomanią, a przez to zwiększenie ich aktywności w eliminowaniu narkotyków ze szkół
II. uświadamianie uczniom – w sposób przekonywujący –  wszystkich zagrożeń, jakie niesie za sobą eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi
III. udostępnienie szkołom testów do wykrywania narkotyków jako ewentualnego argumentu do rozmów z rodzicami uczniów eksperymentującymi z narkotykami
IV. skuteczna i szybka pomoc sądu w sytuacji, kiedy szkoła jest bezradna wobec problemów związanych z konkretnymi uczniami używającymi narkotyków dla ich dobra pojętego w sposób dojrzały i perspektywiczny
V. wsparcie rodziców dzieci, które mają kontakt z narkotykami, w sposób umożliwiający im samodzielną pracę z dzieckiem
Harmonogram działań Programu:

1. luty 2005
a) opracowanie z dyrekcją szkoły zasad współpracy ze Stowarzyszeniem Postis  i sądem rodzinnym
b) koordynacja propozycji programowych Stowarzyszenia ze szkolnymi programami profilaktyki prowadzonymi w II semestrze br. szkolnego  przez szkołę
c) ogłoszenie konkursu plastycznego i konkursu na hasło antynarkotykowe
2. marzec- czerwiec 2005
a) prowadzenie szkoleń dla nauczycieli
b) prowadzenie prelekcji i pogadanek dla rodziców uczniów
c) prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych wobec uczniów szkoły
d) przeprowadzenie z pedagogami szkolnymi konsultacji wspierających ich dotychczasową praktykę w zakresie doradztwa i poradnictwa dla rodziców uczniów, którzy eksperymentują z narkotykami
e) organizacja wystawy pokonkursowej plakatu antynarkotykowego i ogłoszenie wyników konkursu na hasło antynarkotykowe

Barbara Bojko-Kulpa
Stowarzyszenie POSTIS
Lublin luty 2005