Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Roztrzygnięcie postępowania nr 07/SZ/2018 z dnia 20.03.2018 r. na przeprowadzenie grupowych warsztatów z socjoterapii i wsparcia w zakresie rozwoju kompetencji społecznych i osobistych

05.04.2018r. W związku z postępowaniem ofertowym  dotyczącym  prowadzenia  grupowych warsztatów z socjoterapii i wsparcia w zakresie rozwoju kompetencji społecznych i osobistych dla uczestników/czek projektu  „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie- II edycja” nr projektu: 11.01.00-06-0127/16-00 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, działanie 11.1 Aktywne włączenie informujemy, że zostały wybrane następujące oferty:

Załącznik:

Rozstrzygnięcie