Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Szansa Lubelszczyzna II

Projekt jest kontynuacją projektu „SZANSA – Aktywizacja zawodowa młodzieży trudnej na Lubelszczyźnie”, realizowanego przez Stowarzyszenia POSTIS w okresie 01.01.2009 r. – 31.01.2010 r, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Sukces projektu pilotażowego pozwala zakładać, że szerokie rozpropagowanie stosowania wobec młodzieży trudnej metod aktywizacji społeczno-zawodowej jest celowe i skuteczne.

OKRES REALIZACJI: 01.08.2010 r. – 31.07.2012 r.

POTRZEBA REALIZACJI POJEKTU:

Projekt jest adresowany do młodzieży trudnej, która weszła w konflikt z prawem lub wykazuje cechy demoralizacji i została skierowana do sądowych ośrodków kuratorskich. Ośrodki prowadzą działalność wychowawczo-resocjalizacyjną, obejmują  oddziaływania z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej. Jak wynika z diagnozy potrzeb, jedynie wysokospecjalistyczne i intensywne działania aktywizujące młodzież trudną w wieku 15-18 lat dają gwarancję zwiększenia ich dojrzałości społecznej oraz przyszłego znalezienia się na rynku pracy. Brak działań wobec tej grupy młodzieży może skutkować pogłębianiem się wykluczenia społecznego aż do trwałych zachowań z obszaru patologii społecznej jak przestępczość nieletnich.

Realizacja projektu przyczyni się zatem do rozwiązania następujących problemów:
1.    wykluczenia społecznego uczestników ośrodków kuratorskich na Lubelszczyźnie poprzez działania poprzez zorganizowanie i animowanie stacjonarnej resocjalizacji
2.    braku jednolitego programu aktywizacji społeczno-zawodowej dla młodzieży zagrożonej marginalizacją w wieku 15-18 lat poprzez nowelizację takiej oferty
3.    braku świadomości społeczeństwa o nowych metodach aktywizacji społeczno- zawodowej nieletnich w placówkach na Lubelszczyźnie poprzez upowszechnienie i promocję telewizyjną oraz organizację kampanii informacyjno – promocyjnej.

CELE PROJEKTU:

GŁÓWNY CEL: kształtowanie postaw aktywności społecznej i zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz promocja nowoczesnych metod aktywizacji społeczno – zawodowej.
kształtowanie postaw aktywności społecznej i zawodowej u 240 dziewcząt i chłopców – podopiecznych placówek działających w sądowym okręgu lubelskim zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez udział w programie socjoterapeutycznym oraz promocja nowoczesnych metod aktywizacji społeczno-zawodowej

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:
1.    aktywizacja społeczna młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie poradnictwa psychologicznego i psychospołecznego z ukierunkowaniem na reintegrację społeczną
2.    aktywizacja zawodowa i edukacyjna młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie poradnictwa zawodowego i zajęć wyrównywania szans edukacyjnych zmierzających do kształtowania aktywnych postaw funkcjonowania na rynku pracy
3.    zwiększenie umiejętności społecznych i zdolności komunikacyjnych oraz zawodowych
4.    wypromowanie stosowania nowoczesnych metod aktywizacji społeczno-zawodowej młodzieży trudnej na Lubelszczyźnie w drodze kampanii promocyjno-informacyjnej za pośrednictwem środków masowej komunikacji
5.    edukacja mediacyjna- rozwijanie umiejętności społecznych.

GRUPA DOCELOWA:

Osoby objęte wsparciem to młodzież w wieku 15-18 lat zagrożona wykluczeniem społecznym, uczestnicy 11 ośrodków kuratorskich przy  Sądach Rejonowych na Lubelszczyźnie. Zostali oni skierowani na zajęciach ośrodka kuratorskiego przez Sąd na podstawie „Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich”. Nabór obejmie łącznie 240 beneficjentów ostatecznych. Zakłada się udział 75% chłopców i 25% dziewcząt. W celu rekrutacji uczestników powołane zostaną komisje kwalifikacyjne. Każda Komisja przeprowadzi kwalifikacje do uczestnictwa w projekcie w oparciu o kryteria: stopnia demoralizacji, automotywacji, rokowań co do pomyślnego udziału w projekcie. Komisje przedstawią raporty z przeprowadzonej kwalifikacji beneficjentów ostatecznych oraz listę rezerwową. Kierownicy ośrodków przeprowadzą indywidualne rozmowy z zakwalifikowanymi nieletnimi i ich rodzicami zakończone podpisaniem z beneficjentami kontraktu udziału w projekcie.

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU:

Wysokospecjalistyczne i kompleksowe oddziaływania z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej z ukierunkowaniem na kształtowanie postaw dojrzałości społecznej w celu zapobieżenia lub eliminacji postaw wykluczenia społecznego oraz niedostosowania społecznego.
Oddziaływania będą prowadzone stacjonarnie w ośrodkach w okresie IX 2010- VI 2012 (bez ferii zimowych i okresu wakacji letnich), 14 godzin tygodniowo od poniedziałku do czwartku (łącznie 74 tyg.).Wsparcie będzie polegało na prowadzeniu równolegle w 11placówkach poradnictwa psychospołecznego, psychologicznego i zawodowego z zajęciami wyrównywania szans edukacyjnych. W ramach w/w działań zajęcia z młodzieżą będą prowadzić:
a.    psycholodzy
b.    doradcy zawodowi
c.    edukatorzy
d.    instruktorzy socjoterapii
e.    trenerzy sportterapii.

W okresie realizacji zadań w ośrodkach bieżącą pracę merytoryczną będą monitorować koordynatorzy: poradnictwa psychologicznego, zawodowego i psychospołecznego. W każdym cyklu poradnictwa zaplanowano stałe spotkania koordynatorów z zatrudnioną kadrą, a w wypadku psychologów dodatkowo superwizje z kadrą każdego ośrodka.

W okresie VII-VIII 2011; VII 2012 zostaną zorganizowane 7-dniowe wyjazdy (rotacyjnie 11 grup) na obóz wakacyjny.

Przewiduje się prowadzenie warsztatów z udziałem Beneficjentów Ostatecznych przez instruktorów filmowych i pozyskiwanie w ten sposób materiału filmowego wykorzystywanego we fragmentach reportaży telewizyjnych oraz w promocji internetowej. Materiał filmowy przygotowany w czasie w/w warsztatów będzie stanowił materiał porównawczy do dokonywania przez uczestników samoobserwacji i autokorekty własnych postaw. Realizacja zajęć filmowych przyczyni się do podniesienia atrakcyjności oferty projektu zwiększając ich motywację do uczestnictwa w zajęciach. Planuje się produkcję cyklu 9 reportaży, zwiastuna cyklu, zwiastunów reportaży i ich emisję w TVP Lublin. Powstanie również film o projekcie na płycie DVD.
Dodatkowo przewiduje się wspinaczkę skałkową, gry zespołowe, w tym organizację Projektowej Ligii Siatkarskiej rywalizujących ze sobą placówek o puchar. Wzmocnieniem aktywności dla najlepszych uczestników/czek będą dodatkowe zajęcia sportowe- warsztaty koszykarskie.

Zorganizowana zostanie kampania informacyjno – promocyjna stanowiąca uzupełnienie kampanii telewizyjnej. W ramach projektu będą wykorzystane następujące kanały informacyjne: telewizja, radio, prasa, konferencje, internet, publikacje (raport ewaluacyjny), film promocyjny na DVD, broszury informacyjne. Przewiduje się dotarcie poprzez wymienione kanały informacyjne do kilku grup odbiorców, w tym przede wszystkim do: placówek zajmujących się wsparciem młodzieży niedostosowanej społeczne, środowisk świadczących pomoc młodzieży trudnej, społeczności Lubelszczyzny, resortu sprawiedliwości, środowisk naukowych zajmujących się problematyką resocjalizacji nieletnich, ngo.

WARTOŚĆ DODANA:
1.    wzbogacenie dotychczasowego działania ośrodka kuratorskiego o kompleksowy programem aktywizacji społeczno-zawodowej nieletnich niemożliwego do realizacji bez wsparcia z EFS
2.    zgromadzenie i opracowanie materiału badawczego przez zespół naukowy na potrzeby wypracowania jednolitej formuły funkcjonowania placówek
3.    nabycie doświadczeń i umiejętności stosowania nowych form i metod wsparcia młodzieży zagrożonej wykluczeniem przez kadrę kuratorów sądowych uczestniczącą w projekcie
4.    realizacja w woj. Lubelskim lokalnej inicjatywy społecznej służącej zapobieganiu i eliminacji zjawisk patologicznych wśród młodzieży.

REZULTATY TWARDE:
1.    Udział min. 240 uczest. W zajęciach z zakresu poradnictwa psychospołecznego i psychologicznego
2.    Ukończenie przez min. 216 uczest. Poradnictwa zawodowego i zajęć wyrównywania szans edukacyjnych
3.    Opracowanie min. 216 Indywidulanych Planów Działań
4.    Upowszechnienie w Internecie 9 reportaży telewizyjnych
5.    Objęcie 65 osób stanowiących otoczenie uczestników projektu poradnictwem psychologicznym i edukacyjnym

REZULTATY MIĘKKIE:
1.    Wzrost ogólnego poziomu umiejętności i integracji społecznej
2.    Podniesienie umiejętności interpersonalnych, poziomu kompetencji społecznych i zdolności komunikacyjnych
3.    Wzrost zaangażowania w naukę, zwiększenie motywacji do dalszego kształcenia i aktywnego poszukiwania pracy
4.    Wzrost kwalifikacji i umiejętności znalezienia się i poruszania na rynku pracy
5.    Rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, radzenia ze stresem i agresją
6.    Przeobrażenia osobowości

Rezultaty działań przewidzianych w projekcie przyczynią się do ukształtowania postaw aktywności społecznej i zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym biorącej udział w projekcie oraz wypromowania nowoczesnych metod aktywizacji społeczno – zawodowej poprzez kampanię informacyjno – promocyjną projektu.

Projekt współfinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz w 15 z Budżetu Państwa.