Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Szansa

Stowarzyszenie POSTIS w latach 2006-2012  realizowało cykl edycji projektu resocjalizacyjnego  SZANSA skierowanego do nieletnich, uczestników ośrodków kuratorskich  w województwie lubelskim w wieku 13-18 lat , wobec których sąd rodzinny zastosował środek wychowawczy w postaci umieszczenia w ośrodku kuratorskim. Skierowanie do ośrodka kuratorskiego nieletniego sprawcy czynu karalnego lub wykazującego przejawy demoralizacji jest jednym ze środków wychowawczych orzekanych przez sądy w postępowaniu w sprawach nieletnich  Nieletni uczęszczają do ośrodka po zajęciach szkolnych, co najmniej 4 dni w tygodniu i biorą udział w zajęciach  o charakterze resocjalizacyjno – edukacyjnym. Zajęcia w ośrodkach  prowadzone są przez kuratorów sądowych i innych specjalistów.

W ramach projektu dodatkowo zespół  psychologów,  doradców zawodowych,  edukatorów,  instruktorów treningu umiejętności społecznej , instruktorów edukacji mediacyjnej ,  instruktorów artterapii ,  trenerów sportterapii instruktorów reintegracji społecznej prowadził działania  z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej ukierunkowane  na kształtowanie postaw dojrzałości społecznej  i eliminacji postaw wykluczenia społecznego oraz niedostosowania społecznego młodzieży.

W ramach wszystkich edycji projektu  Stowarzyszenie POSTIS objęło pomocą i wsparciem  około 500 nieletnich.

SZANSA w latach 2006-2012 była realizowana łącznie w 18 w/w placówkach w Lublinie, Lubartowie, Świdniku, Radzyniu Podlaskim,  Zamościu,  Zwierzyńcu,  Szczebrzeszynie,  Izbicy,  Hrubieszowie,  Janowie  Podlaskim w trzech edycjach:

  • SZANSA – Aktywizacja młodzieży trudnej w Lublinie
  • SZANSA– Aktywizacja społeczno- zawodowa młodzieży trudnej na Lubelszczyźnie w

( dwie edycje )

  • SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży trudnej na obszarze działania Sądu Okręgowego w Zamościu

w szerokim partnerstwie z Sądem  Okręgowym w Lublinie, Sądami Rejonowymi w Lublinie, Lubartowie, Radzyniu Podlaskim, Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie,

Miastem  Lublin, Telewizją Polską SA Oddział w Lublinie , Lubelska Fundacją Lubelszczyzny w Lublinie.

Projekt SZANSA był współrealizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.