Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Zapraszamy do złożenia oferty na realizację dwóch szkoleń zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych w ramach projektu „W CENTRUM AKTYWNOŚCI”

Zapytanie ofertowe w ramach procedury ZASADY KONKURENCYJNOŚCI na realizację dwóch szkoleń zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych w ramach projektu  „W CENTRUM AKTYWNOŚCI”, RPLU.11.01.00-06-0128/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie  realizowanego przez Stowarzyszenie POSTIS  z siedzibą przy ul. Zana 3A w Lublinie.

Zapytanie ofertowe 3CA2017

Zał 1 Formularz ofertowy