Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Zapytanie ofertowe nr: 01/CA/2018 z dnia 20.02.2018

20.02.2018 r. Zapraszamy do składania ofert  dotyczących wyboru oraz zatrudnienia 2 instruktorów praktycznej nauki zawodu tj. kucharz oraz drukarz  w ramach projektu  „W CENTRUM AKTYWNOŚCI”,  nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0128/16. Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5