Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Zapytanie ofertowe nr postępowania: 01/SZ/2018 z dnia 22.02.2018

22.02.2018r  Zapraszamy do składania ofert na zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych na poczęstunek dla Uczestników Projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie- II edycja”. Numer projektu 11.01.00-06-0127/16 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4 Referencje- wzór