Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Zapytanie ofertowe nr postępowania: 03/P/2018 z dnia 09.07.2018 r.

Zapraszamy do składania ofert  na wykonanie usług w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkoleń wraz z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji dla Uczestników Projektu „POWRÓT – wsparcie osób bezdomnych w readaptacji społecznej i wejściu na rynek pracy-II edycja”  dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Zapytanie ofertowe Nr 03P2018

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

załącznik nr 6