Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Zapytanie ofertowe nr postępowania: 03/SZ/2018 z dnia 08.03.2018 r.

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z języka angielskiego, niemieckiego w Ośrodkach Kuratorskich na obszarze działania Sądu Okręgowego w Lublinie, w Świdniku, Łęcznej, Lublinie, Włodawie, Białej Podlaskiej, Lubartowie i Radzyniu Podlaskim w ramach projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie- II edycja ”.  Numer projektu 11.01.00-06-0127/16 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załacznik nr 5