CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ POSTIS W ŚWIDNIKU

W CENTRUM AKTYWNOŚCIOD WYKLUCZENIA DO AKTYWIZACJI

Centrum Integracji Społecznej POSTIS

w Świdniku zostało utworzone przez Stowarzyszenie POSTIS – zgodnie z zapisem §4 pkt 13 lit. d Statusu Stowarzyszenia i zaczęło swoją działalność w 2012 roku w  oparciu  o  ustawę  z  dnia   13 czerwca 2003 roku  o zatrudnieniu specjalnym  (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 i Nr 205, poz. 1211 oraz 2015r.poz.1220).
CIS  POSTIS   zajmuje się aktywizacją społeczną oraz zawodową  mieszkańców   Powiatu  Świdnik,  którzy   z różnych przyczyn mają trudności w odnalezieniu się na rynku pracy.

Działania adresowane są do osób:
 • bezdomnych realizujących indywidualny program  wychodzenia z  bezdomności    w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.
 • uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii.
 • uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego.
 • chorych psychicznie w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego.
 • długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia            i instytucjach rynku pracy.
 • zwolnionych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem w rozumieniu przepisów    o pomocy społecznej.
 • uchodźców realizujących  indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.
 • niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej       
  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim filmem pt. „Nowe życie” opowiadającym  o naszym uczestniku z Centrum Integracji Społecznej POSTIS w Świdniku.

Realizacja programu Centrum rozpoczyna się w momencie podpisania przez Uczestnika Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego, nazywanego w skrócie IPZS.
Każdy z Uczestników przystępując do programu wybiera odpowiedni dla siebie i dostępny w CIS POSTIS warsztat zawodowy.
W ramach CIS POSTIS jest realizowana reintegracja społeczna i zawodowa przez:

 • kształcenie umiejętności pozwalających na spełnienie ról         społecznych i osiągnięcie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu;
 • nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu;
 • przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych;
 • naukę planowania życia oraz zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą;
 • uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

W ramach reintegracji  społecznej uczestnicy  CIS  POSTIS  skorzystają z usług wykwalifikowanej  kadry składającej się z psychologa,  doradcy zawodowego, pracownika socjalnego. Nadzór nad funkcjonowanie jednostki pełni kierownik CIS.
Uczestnicy Centrum uczęszczają raz w tygodniu na zajęcia z reintegracji społecznej (są to zajęcia z pracownikiem socjalnym, psychologiem i doradcą  zawodowym  oraz  są  objęci indywidualnym  wsparciem  w/w  osób). Uczestnictwo w reintegracji społecznej wpływa na odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach CIS POSTIS umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i możliwość pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu. Reintegracja zawodowa ma na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy. Reintegracja jest realizowana poprzez uczestnictwo w warsztatach: porządkowo-konserwacyjnych, poligaficzno-drukarskich , ochrony mienia i monitoringu, gastronomicznych. Warsztaty są prowadzone przez instruktorów zawodu. Działalność usługowa CIS jest prowadzona w ramach warsztatów porządkowo-konserwacyjnych, oraz poligraficzno- drukarskich.
Uczestnictwo w CIS trwa do 12 miesięcy (w uzasadnionych przypadkach kierownik CIS może przedłużyć czas uczestnictwa o kolejne 6 miesięcy). W tym czasie uczestników obejmuje tzw. zatrudnienie socjalne, którego podstawą jest Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego.
Program określa zasady uczestnictwa w  Centrum, obowiązki uczestnika oraz CIS,   formy i  zakres reintegracji zawodowej i społecznej, wreszcie osoby odpowiedzialne za realizację programu. Program może zostać rozwiązany na skutek uporczywego naruszania postanowień programu przez uczestnika, trwałego opuszczania zajęć przez uczestnika lub na wniosek uczestnika o odstąpieniu od programu.

Uczestnikowi Centrum przysługuje nieodpłatnie jeden posiłek dziennie, środki ochrony
indywidualnej, ubezpieczenie z tytułu wypadków lub chorób zawodowych, ubezpieczenie
emerytalno-rentowe oraz świadczenie integracyjne w wysokości:

50 % zasiłku dla bezrobotnych (w pierwszym miesiącu – „okresie próbnym”)

100 % zasiłku dla bezrobotnych (w kolejnych miesiącach – „okresie właściwym”).

najważniejszym jednak zyskiem płynącym z uczestnictwa jest możliwość powrotu na rynek pracy na zasadach tzw. zatrudnienia wspieranego. Po zakończeniu uczestnictwa w cis powiatowy urząd pracy kieruje uczestnika do pracy u pracodawcy lub w cis; uczestnik może też założyć własną działalność gospodarczą bądź spółdzielnię socjalną. Pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia skierowanego pracownika przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. W zamian otrzymuje ze środków funduszu pracy częściową refundację wynagrodzeń.

Dzięki dotacji uzyskanej na wyposażenie Centrum Integracji Społecznej POSTIS w 2023 roku utworzyliśmy dwa nowe rodzaje warsztatów, które odbywają się w Pracowni gliny i Pracowni betonu.

Całość wyposażenia sfinansowano z dotacji ze środków Województwa Lubelskiego działającego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie na mocy zawartego porozumienia DZU.AK.424.2.2023 z dnia 19.06.2023 roku.

Dołącz do NAS

ul. Lotników Polskich 82 A
21-040 Świdnik
tel. 696 101 011