CEL KONGRESU

Celem Kongresu jest przedstawienie i omówienie zagadnień związanych z sytuacją funkcjonowania Służb Więziennych krajów V4 w czasie trwania i po pandemii Covid-19 w wymiarze strukturalnym, instytucjonalnym, proceduralnym i systemowym.

Do planowanych efektów należy wypracowanie nowych rozwiązań w najważniejszych obszarach działania Służby Więziennej w oparciu o doświadczenia więziennictwa nabyte w związku z pandemią COVID-19. Kongres będzie platformą, na której prelegenci odpowiedzą na najważniejsze pytania dotyczące nowych kierunków rozwoju Służby Więziennej po pandemii.

Dodatkowe wydarzenia w czasie Kongresu:

Nowoczesna wirtualna platforma Vespace umożliwia realizacje dodatkowych zdarzeń w czasie trwania Kongresu tj.  Strefę EXPO  – prezentację wirtualnych stoisk z materiałami graficznymi, materiałami video oraz bezpośrednim kontaktem z uczestnikami wydarzenia. W ramach Kongresu zostaną wystawione wirtualne stanowiska Służby Więziennej w Polsce, Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz stoiska Służb Więziennych: Czech, Słowacji i Węgier oraz podmiotów zaproponowanych przez Partnerów zagranicznych.

Przedstawiciele SW krajów V4:

Służba Więzienna Polski: gen. Jacek Kitliński – Dyrektor Generalny Służby Więziennej w Polsce,
Służba Więzienna Czech: gen. bryg. Simon Michailidis – Dyrektor Generalny Służby Więziennej Republiki Czech,
Służba Więzienna Słowacji: płk Róbert Mudronček – Dyrektor Generalny Korpusu Służby Więziennej i Straży Sądowej Republiki Słowacji, 
Służba Więzienna Węgier:  maj. gen. János Schmehl – Zastępca Dyrektora Generalnego Węgierskiej Służby Więziennej.

Ponadto w ramach Kongresu swoje stanowiska będą mieli przedsiębiorcy uczestniczący w Kongresie.

Dzięki  wyłącznie wirtualnej formule w ramach Kongresu będą mogły odbyć się wykłady, prelekcje oraz panele dyskusyjne on-line w czasie rzeczywistym  z uczestnikami Kongresu, jak również  wystąpienia prelegentów i ekspertów  w formie nagrania  emitowanego „z taśmy”.

AGENDA – MIĘDZYNARODOWY WIRTUALNY KONGRES
Funkcjonowanie Służby Więziennej w czasie i po pandemii Covid-19

DZIEŃ 1: ...

10.00 – 10.15

Powitanie Gości, wystąpienia VIP Sekretarz Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości
Michał Woś oraz Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński.

 

10.15  – 11.45

Panel międzynarodowy: Największe wyzwanie funkcjonowania służby Więziennej
w czasie pandemii.

Dobre praktyki i innowacyjne rozwiązania w najważniejszych obszarach funkcjonowania Służb Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Wizja działania Służb Więziennych państw Grupy Wyszehradzkiej po pandemii. Doświadczenia. Współpraca. Nowe perspektywy.

1) Wystąpienie Dyrektora Generalnego Służby Więziennej Republiki Czeskiej – gen. bryg. Simon Michailidis. Prezentacja SW Czechy

2) Wystąpienie Dyrektora Generalnego Korpusu Służby Więziennej i Straży Sądowej Republiki Słowacji  – płk  Róbert Mudronček. Prezentacja SW Słowacja

3) Wystąpienie Zastępcy Dyrektora Generalnego Węgierskiej Służby Więziennej – maj. gen. János Schmehl. Prezentacja SW Węgry

4) Wystąpienie Dyrektora Generalnego Polskiej Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego. Prezentacja SW Polska

Moderator: przedstawiciel Centralnego Zarządu Służby Więziennej

 

11.45 – 12.15

Panel: Ochrona zdrowia w Służbie Więziennej.

1) Więzienna Służba Zdrowia w dobie pandemii Covid – 19. Reorganizacja, wyzwania
i wdrożone rozwiązania.

2) Izolatorium w ZK w Potulicach – napotkane problemy i implementacja rozwiązań usprawniających opiekę nad pacjentem Covid – dodatnim.

Moderator: przedstawiciel Centralnego Zarządu Służby Więziennej

 

12.15 – 12.45

Panel: Bezpieczeństwo jednostek penitencjarnych w trakcie pandemii.

Wyzwania jakie przyniósł czas pandemii dla funkcjonowania ochrony
w jednostkach Służby Więziennej. Dobre praktyki i rozwiązania w zapewnieniu bezpieczeństwa, zarówno funkcjonariuszom jaki i osobom pozbawionym wolności.

Moderator: przedstawiciel Centralnego Zarządu Służby Więziennej

 

12.45 – 13.15

Panel: Technologia informatyczna w Służbie Więziennej.

Bezpieczne wykorzystanie przestrzeni wirtualnej w Więziennictwie. Zalety
i zagrożenia nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Technologiczne
wyzwania i kierunki rozwoju w Służbie Więziennej. Nowe modele rozwiązań.

Moderator: przedstawiciel Centralnego Zarządu Służby Więziennej

 

13.15 – 13.45

Panel: Szkolenia zawodowe i kształcenie osadzonych podczas pandemii.

1) Cele i założenia projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów
w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Przyjęte i osiągnięte wskaźniki w projekcie, realizacja działań projektowych w okresie pandemii COVID-19.

2) Działania podjęte w ramach zarządzania projektem mające na celu zniwelowanie ograniczeń wynikających ze stanu pandemii COVID-19.

Moderator: przedstawiciel Centralnego Zarządu Służby Więziennej

 

13.45 – 14.15

Panel: Realizacja zadań inwestycyjnych i sposób zabezpieczenia jednostek penitencjarnych w środki ochrony indywidualnej podczas pandemii.

1) Proces realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie poprawy infrastruktury i tworzenia nowych miejsc zakwaterowania osadzonych w czasie pandemii i plany
na kolejne lata.

2) Działania w zakresie obsługi logistycznej i zabezpieczenie jednostek penitencjarnych
w środki ochrony indywidualnej w czasie pandemii.

3) Dotacje udzielane jednostkom penitencjarnym z Funduszu Aktywizacji Zawodowej
 Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy przeznaczone
na zakup sprzętu i środków ochrony potrzebnych do przeciwdziałania zwalczania przyczyn i skutków pandemii Covid-19.

Moderator: przedstawiciel Centralnego Zarządu Służby Więziennej

DZIEŃ 2: ...

10.00 – 11.00

Panel: Program „Praca dla Więźniów”. Standardy i wyzwania w zatrudnieniu osób pozbawionych wolności w trakcie i po pandemii.

1) Omówienie realizowanego przez Służbę Więzienną programu wspierania szeroko
rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych
i aresztach śledczych, w szczególności ich aktywizacji zawodowej w ramach
programu „Praca dla więźniów”.

2) Przybliżenie statystyk związanych z zatrudnieniem osób pozbawionych wolności przed pandemią (lata 2016-2019) oraz podstawowych parametrów służących
do monitorowania zatrudnienia osadzonych.

3) Zatrudnienie w czasie trwania pandemii. Działania po wprowadzeniu stanu epidemii, rekomendacje w celu przeciwdziałania transmisji koronawirusa COVID-19, wstrzymanie zatrudnienia.

4) Realizacja ogólnopolskiej akcji „Resort Sprawiedliwości Pomaga”.

5) Wypracowanie rekomendacji mających na celu „odmrażanie” zatrudnienia (etapy przywracania możliwości zatrudnienia).      

6) Działania podczas II fali pandemii.              

7) Działania w 2021 roku: ustalenie aktualnego zapotrzebowania kontrahentów,
w celu kontynuowania Programu oraz jego dalszego rozwoju. Kontynuacja działań zmierzających do zatrudnienia osób pozbawionych wolności w miejscach bezpiecznych pod względem epidemicznym, z zachowaniem odpowiednich procedur
i reżimów sanitarnych.

8) Hale produkcyjne na terenie jednostek oraz w bezpośrednim sąsiedztwie.

9) Rozwój współpracy Służby Więziennej ze spółkami Skarbu Państwa.

10) Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych – wpływy do Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych z tytułu wynagrodzeń.

Moderator: przedstawiciel Centralnego Zarządu Służby Więziennej

 

11.00 – 11.45

Panel: Resocjalizacja – sposoby i formy prowadzenia oddziaływań resocjalizacyjnych wobec skazanych w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa zarówno osadzonym, jak i jednostce penitencjarnej.

W panelu przedmiotem naukowego dyskursu uczyniono (nie)realność resocjalizacji penitencjarnej w perspektywie wyzwań i zagrożeń wynikających z pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Moderator: przedstawiciel Centralnego Zarządu Służby Więziennej

 

11.45 – 12.30

Panel: Readaptacja społeczna skazanych – możliwości modyfikacji działań readaptacyjnych wobec skazanych prowadzonych w przedpandemicznej rzeczywistości, z akcentem na przygotowanie ich do odpowiedzialnego i bezpiecznego radzenia sobie w sytuacji zagrożenia epidemicznego.

Przedmiotem rozważań uczyniono możliwości modyfikacji działań readaptacyjnych wobec skazanych prowadzonych w przedpandemicznej rzeczywistości, z akcentem na przygotowanie ich do odpowiedzialnego i bezpiecznego radzenia sobie w sytuacji
zagrożenia epidemicznego.

Moderator: przedstawiciel Centralnego Zarządu Służby Więziennej

 

12.30 – 13.15

Podsumowanie i wnioski z Kongresu

 

Organizatorzy:

Organizator główny: Stowarzyszenie POSTIS
Organizator technologiczny: VE SPACE
Partnerzy krajowi:
Centralny Zarząd Służby Więziennej
Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w  Warszawie
Partnerzy zagraniczni:
Służba Więzienna Czech
Służba Więzienna Słowacji
Służba Więzienna Węgier
Patronat honorowy:
Sekretarza Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości Michała Wosia
Patronat medialny:
Forum Służby Więziennej
Gazeta Lubuska