ACE

Ace

aktywna, kreatywna i przedsiębiorcza młodzież – innowacyjne programy kształcenia w obrębie przedsiębiorczości i ekonomii.

Okres realizacji projektu to:
1 grudnia 2012 r. – 31 lipca 2014 r.

Partnerem w realizacji projektu było Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Zakład Szkolenia i Doradztwa
Ekonomicznego Sp.z o.o w Lublinie.

Celem głównym projektu było podniesienie poziomu umiejętności praktycznych pozwalających na zastosowanie wiedzy ekonomicznej w życiu codziennym, w szczególności na rynku pracy wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.
Projekt objął swoim zasięgiem 8 szkół z woj. lubelskiego i podkarpackiego, był realizowany w wybranych szkołach w roku szkolnym 2013/14. Realizacja projektu polegała na wdrożeniu innowacyjnych, interdyscyplinarnych programów nauczania w zakresie podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce, w oparciu o przygotowane w ramach projektu podręczniki, materiały dydaktyczne, scenariusze zajęć dla nauczycieli wraz ze wskazówkami metodycznymi, filmy, gry edukacyjne na komputerach i tabletach, e-podręczniki, e-booki i inne. Projektem zostały objęte dwie klasy w każdej wybranej szkole.
Uczestnikami projektu było 360 uczniów z 8 szkół ponadgimnazjalnych ( 4 licea ogólnokształcące oraz 4 technika ) z terenu województwa lubelskiego i podkarpackiego.
Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja metod i treści kształcenia w okresie od 1 grudnia 2012 do 31 lipca 2014  roku.
Instytucją Pośredniczącą 2 stopnia jest Ośrodek Rozwoju Edukacji – agenda Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wartość projektu: 1 341 376 zł.