Statut Stowarzyszenia Postis

STATUT

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r.

§ 2

1. Jako teren działania Stowarzyszenie przyjmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej, jako siedzibę miasto Lublin.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe.

3. Stowarzyszenie używa pieczęci o treści Stowarzyszenie POSTIS uzupełnionej w miarę potrzeby danymi osobowymi i adresowymi.

4. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego, który wraz z nazwą korzysta z ochrony prawnej.

5. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

II. CELE I SPOSOBY REALIZACJI STOWARZYSZENIA

§ 3

Celem działania Stowarzyszenia jest niesienie pomocy, w tym przede wszystkim pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także przeciwdziałanie patologiom społecznym.

§ 4

Pomoc Stowarzyszenia adresowana jest głównie do rodzin i osób zagrożonych objawami patologii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, kobiet oraz osób niepełnosprawnych a także wszystkich innych, które z pomocy tej zechcą skorzystać. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działania takie jak:

1. działania psychoprofilaktyczne oraz poradnictwo psychologiczne,

2. doradztwo zawodowe i rozwój kwalifikacji zawodowych,

3. oddziaływania wychowawczo-resocjalizacyjne,

4. wsparcie w zakresie kształcenia ustawicznego,

5. ochrona zdrowia i pomoc społeczna,

6. poradnictwo prawne i udzielanie pomocy postpenitencjarnej,

7. integracja społeczna i zawodowa, a ponadto:

8. tworzenie i realizacja:

a) programów profilaktycznych,

b) programów pomocowych,

c) programów edukacyjnych,

d) kampanii informacyjno-promocyjnych,

e) projektów informatycznych,

f) projektów kulturalnych,

g) projektów badawczych, w tym w zakresie polityki rynku pracy,

9. opracowywanie i organizowanie kursów, szkoleń, konferencji,

10. opracowywanie, wydawanie, zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych,

11. współpraca z Ośrodkami Kuratorskimi działającymi przy Sądach Rejonowych,

12. produkcja audycji radiowych, telewizyjnych i internetowych,

13. organizowanie i prowadzenie:

a) punktów konsultacyjnych,

b) przedszkoli, ośrodków i świetlic dla dzieci i młodzieży,

c) hosteli oraz dziennych ośrodków wsparcia dla osób skazanych zagrożonych bezdomnością lub wykluczeniem społecznym, a w szczególności opuszczających jednostki penitencjarne,

d) centrów integracji społecznej,

e) spółdzielni socjalnych,

f) domów pomocy społecznej,

14. organizowanie obozów, kolonii i półkolonii  dla dzieci i młodzieży,

15. podejmowanie wszelkich innych działań służących realizacji celów statutowych.

16. Stowarzyszenie POSTIS  realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego ponadto może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie określonym w Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD:

88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.

17. Stowarzyszenie POSTIS może prowadzić działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego w zakresie określonym w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

PKD 18.11. Z Drukowanie gazet,

18.12.Z Pozostałe drukowanie,

18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,

18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi,

18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji,

39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,

43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,

43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,

43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,

43.31.Z Tynkowanie,

43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,

43.34.Z Malowanie i szklenie,

43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,

43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane,

52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy 58.11.Z Wydawanie książek 58.13.Z Wydawanie gazet,

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,

77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,

77.39.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych,

78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,

80.10.Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,

80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,

81.29.Z Pozostałe sprzątanie,

81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,

82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,

82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,

82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,

58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,

59.11.Z Dzielność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,

59.13.Z Działalność związana z dystrybucja filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów,

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,

63.11.Z Przetwarzanie danych, zarzadzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

63.12.Z Działalność  portali internetowych,

63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana,

68.29.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi,

69.10.Z Działalność prawnicza 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,

73.11.Z Działalność agencji reklamowych,

73.12.Z Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,

73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,

78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,

78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej,

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

85.59.A Nauka języków obcych,

85.59.B Pozostałe formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,

86.21.Z Praktyka lekarska ogólna,

86.90.Z Pozostałą działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nie sklasyfikowana,

87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem,

87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniającym opiekę pielęgniarską,

87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,

88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,

94.20.Z Działalność związków zawodowych,

94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (działalność przeważająca),

72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie  nauk społ.,

90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza.

§ 5

1. Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie będzie współpracować i dążyć do zawierania porozumień ze wszystkimi organizacjami społecznymi, jednostkami samorządu terytorialnego, agendami rządowymi czy placówkami naukowymi i osobami fizycznymi.

2. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

III. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 6

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) członków zwyczajnych;

b) członków honorowych;

c) członków wspierających;

3. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.

4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która ze względu na swój dorobek społeczny, zawodowy czy naukowy zechce wspomagać pracę Stowarzyszenia.

5. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc niematerialną lub materialną. Osoba prawna może działać w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

6. Członków zwykłych i wspierających Stowarzyszenie przyjmuje w drodze uchwały Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji.7. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd zwykłą większością głosów.

§ 7

1. Członek zwyczajny ma prawo:

a) do czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;

b) do uczestniczenia w zebraniach Stowarzyszenia;

c) zgłaszania opinii, wniosków i projektów uchwał do władz Stowarzyszenia;

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia;

b) aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia;

3. Członek honorowy i wspierający z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego posiada prawa określone w § 7 pkt.1.b-c.

4. Członek wspierający jest obowiązany do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

5. Członek wspierający – poprzez swoich przedstawicieli i członek honorowy może uczestniczyć w pracach Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.

6. Członkowie Stowarzyszenia  są zobowiązani do płacenia składek członkowskich.

7. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłaszanej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu zobowiązań wynikających z członkostwa w Stowarzyszeniu;

b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej w przypadku członka wspierającego;

c) skreślenia z listy członków z powodu zaprzestania działalności w Stowarzyszeniu przez okres dłuższy niż 1 rok. O skreśleniu z listy członków decyduje Zarząd Stowarzyszenia;

d) wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Zarządu, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów;

e) pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały Zarządu Stowarzyszenia;

f) skreślenia z listy członków z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres ½ roku. O skreśleniu z listy członków decyduje Zarząd Stowarzyszenia.

8. W wypadkach skreślenia lub wykluczenia członka ze Stowarzyszenia Zarząd jest zobowiązany powiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny tego i wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków.

9. Członek skreślony lub wykluczony ze Stowarzyszenia może w terminie 14 dni od otrzymania powyższej decyzji, złożyć odwołanie za pośrednictwem Zarządu do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, które na najbliższym posiedzeniu zdecyduje zwykłą większością głosów o utrzymaniu uchwały Zarządu w mocy lub przywróceniu członkostwa.

10. Dla osób, którym odmówiono prawa członkostwa w Stowarzyszeniu stosuje się odpowiednio zasady określone w § 7 pkt. 8.

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 8

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie Członków;

b) Zarząd;

c) Komisja Rewizyjna;

2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym podczas Walnego Zgromadzenia.

3. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.

4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

§ 9

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

a) uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, w pierwszym terminie – w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w drugim – bez względu na liczbę obecnych;

b) uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymagają większości 2/3 głosów Stowarzyszenia obecnych na zebraniu, przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na ilość obecnych w drugim terminie;

c) udział  w Walnym Zgromadzeniu biorą członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, zaś członkowie honorowi i wspierający z głosem doradczym;

d) Walne Zgromadzenie może być zwyczajne ( zwoływane raz na 2 lata) lub nadzwyczajne, zwoływane przez Zarząd na pisemny wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia;

e) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków powinno zostać zwołane w terminie miesięcznym od daty wpływu wniosku do Zarządu;f) Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał w pierwszym terminie, jeśli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, w drugim –  bez względu na liczbę obecnych.

2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia;

b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;

c) powoływanie i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;e) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i likwidacji majątku;

f) rozpatrywanie wniosków władz stowarzyszenia oraz wniosków i odwołań poszczególnych członków.

g) wszystkie uchwały nie zastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia;

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd powiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.

4. Jeśli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej, odbywa się ono godzinę później w tym samym miejscu.

§ 10

1. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 5 ( pięciu) członków spośród, których na pierwszym posiedzeniu wybiera się prezesa i wiceprezesa.

2. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;

b) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia;

c) reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz;

d) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi Walnego Zgromadzenia;

e) opracowanie programu działalności Stowarzyszenia;

f) zwoływanie Walnego Zgromadzenia;

g) podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do organizacji krajowych i zagranicznych;

h) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia;

i) rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia;

4. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes ( lub z jego upoważnienia wiceprezes) w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 2 razy do roku.

5. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni członkowie Stowarzyszenia.

6. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełniona funkcją.

7. W umowach między stowarzyszeniem, a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 11

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 (dwóch) do 3 (trzech) członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b) przedkładanie Zarządowi wniosków z przeprowadzonej kontroli oraz żądanie dodatkowych wyjaśnień w przypadkach wątpliwych lub niejasnych,

c) składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia,

d) wnioskowanie o absolutorium Zarządowi.

4. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od Zarządu  i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej

a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b) nie mogą być skazanymi wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

V. ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH
§ 12

Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagana jest jednoosobowa reprezentacja prezesa lub zgodne pisemne współdziałanie dwóch członków Zarządu za pisemną zgodą prezesa. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie innym niż prawa i obowiązki majątkowe wymagana jest jednoosobowa reprezentacja prezesa lub współdziałanie dwóch członków Zarządu łącznie.

VI. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 13

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości, fundusze, w szczególności zaś:

a) spadki, zapisy, darowizny oraz inne dotacje majątkowe dokonywane na rzecz Stowarzyszenia przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne;

b) odsetki bankowe;

c) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia;

d) dotacje;

e) dochody z ofiarności publicznej;

f) inne źródła.

2. Cały dochód wynikający z działalności Stowarzyszenia będzie przeznaczony wyłącznie na działalność statutową.

3. Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie  prowadzi działalność odpłatna pożytku publicznego oraz działalność gospodarczą).

4. W zarządzaniu majątkiem Stowarzyszenia obowiązuje zakaz:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są  związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „ osobami bliskimi”

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na  rzecz członków, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub pracowników oraz ich osób bliskich , na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub pracowników oraz ich osób bliskich  na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

VII. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 14

1. Uchwały o zmianie Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na ilość obecnych w drugim terminie.

2. Uchwałę w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na ilość obecnych w drugim terminie.

3. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie powierza likwidację Stowarzyszenia ostatniemu Zarządowi.

4. Majątek Stowarzyszenia pozostały po przeprowadzeniu likwidacji podlega przekazaniu na cele określone w uchwale o rozwiązaniu.

5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz 104 z późniejszymi zmianami)

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 15

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.