UCHODŹCY

Pomagamy uchodźcom z Ukrainy, szczególnie matkom i ich małoletnim dzieciom. Oferujemy wsparcie integracji i aktywności społecznej oraz aktywizację zawodową. 

DALEJ >>

MŁODZIEŻ

Pomagamy młodzieży w wieku 15-18 lat zagrożonej wykluczeniem społecznym, która została skierowana decyzją sądu dla nieletnich do ośrodków kuratorskich. Wspieramy od 2006 roku. 

DALEJ >>

OSOBY BEZROBOTNE

Pomagamy osobom bezrobotnym w powiecie Świdnik,  w województwie lubelskim, oferując im pobyt w prowadzonym przez Stowarzyszenie POSTIS.

DALEJ >>

BYLI WIĘŹNIOWIE

Pomagamy byłym więźniom, którzy opuszczają zakłady karne lub areszty śledcze, szczególnie młodym osobom do 30 lat, w kryzysie bezdomności. 

DALEJ >>

 I N S T Y T U C J E   I   O R G A N I Z A C J E

z którymi współpracujemy

D O Ł Ą C Z    D O    N A S Z E G O      Z E S P O Ł U

kogo poszukujemy?

Poszukujemy e-wolontariuszy, studentów lub absolwentów studiów pedagogicznych o kierunku pedagogika resocjalizacyjna z województwa lubelskiego, empatycznych, życzliwych, otwartych na pomoc drugiej osobie

N A S Z E   P R O J E K T Y   I   R E A L I Z A C J E

wybrane prezentacje

NOWA DROGA – film dokumentalny – powstał w ramach naszego projektu.

 

Film otrzymał nagrodę specjalną VI edycji International Film Festival ”Prison Movie” w Olsztynie 2018 r.

Do lipca 2018 r.  w projekcie wzięło udział  63  byłych więźniów  z jednostek penitencjarnych   w Polsce. W II edycji projektu planujemy kolejne 32 wyprawy.

NOWA DROGA  posiada patronaty:  Ministra Sprawiedliwości, Marszałka Województwa Lubelskiego, Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego, Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie oraz Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym w Lublinie.

Reportaż o projekcie

„Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów” zrealizowany przez TVP Lublin. 

Film instruktażowy.

NOWA DROGA to propozycja skutecznej metody umożliwiającej powrót na rynek pracy byłych więźniów do 29 roku życia. W ramach innowacji został opracowany model  postępowania z byłymi więźniami, który  składa się z czterech etapów:

  1. przygotowanie osadzonego w zakładzie karnym lub areszcie śledczym do udziału w projekcie,
  2. piesza wyprawa byłego więźnia –  po opuszczeniu jednostki penitencjarnej –  szlakiem św. Jakuba w towarzystwie opiekuna 900 km. lub 350 km.
  3. szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe byłego więźnia oraz  staż zawodowy u pracodawcy,
  4. podjęcie przez byłego więźnia pracy zawodowej.

Film edukacyjny

NOWA DROGA

W ramach tego projektu oferowane jest wsparcie dla osób młodych, opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze.

Projekt „SZANSA – Aktywizacja zawodowa młodzieży trudnej w Lublinie”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Film opowiada o działalności ośrodków kuratorskich Sądu Rejonowego w Lublinie. Poznajemy w nim ludzi, których codzienne życie różni się od tego, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni. Każdy z nich ma własną, przejmującą historię do opowiedzenia, która dzięki temu filmowi poruszy i Wasze serca…

Projekt NOWE SPOJRZENIE

Film instruktażowy dla kuratorów sądowych, w ramach projektu Nowe spojrzenia

RECYCLING – MAMO TATO CO WY NA TO?

Film powstał w ramach projektu Stowarzyszenia Postis i PTE Lublin. Innowacyjny program wychowania przedszkolnego.

Aktywna, kreatywna i przedsiębiorcza młodzież

w ramach projektu ACE

Filmy edukacyjne zrealizowane w ramach projektu ACE

Aktywna, kreatywna i przedsiębiorcza młodzież – innowacyjne programy kształcenia w obrębie przedsiębiorczości i ekonomii.

Innowacyjność

Szansa

Porażka

System wartości

Wewnątrzsterowność

Poczucie własnej skuteczności

ACE

Celem głównym projektu było podniesienie poziomu umiejętności praktycznych pozwalających na zastosowanie wiedzy ekonomicznej w życiu codziennym, w szczególności na rynku pracy wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.