Szansa

PROJEKT SZANSA to autorski projekt Stowarzyszenia POSTIS wspierający tzw. młodzież trudną w wieku 15-17 lat. Projekt został opracowany w 2006 roku. Od kwietnia 2006 r. do grudnia 2020 r. w ramach projektu zostanie objętych pomocą ponad 860 nieletnich. Projekt SZANSA polega na realizacji z młodzieżą zajęć grupowych i indywidualnych, takich jak: korepetycje, warsztaty rozwoju osobistego i umiejętności psychospołecznych, poradnictwo zawodowe, warsztaty psychospołeczne i psychologiczne, socjoterapia, sportterapia, warsztaty z profilaktyki uzależnień i edukacji prozdrowotnej, zajęcia psychoedukacyjne czy trening kompetencji społecznych i mentoring. W poprzedniej i obecnej perspektywie finansowej Wspólnoty Europejskiej Stowarzyszenie POSTIS pozyskało środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt SZANSA, w tym na wspieranie nieletnich łącznie w 18 ośrodkach kuratorskich i 1 placówce opiekuńczo-wychowawczej Domostwo Amigoniańskie w Lublinie oraz na utworzenie dwóch nowych ośrodków kuratorskich w Lublinie na łączną kwotę ok. 11 mln złotych.

Obecnie Stowarzyszenie POSTIS realizuje w okresie 01.04.2019 – 31.12.2020 roku projekt SZANSA DLA MŁODZIEŻY- aktywizacja społeczno-zawodowa na Lubelszczyźnie. Projekt jest finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie. Wartość projektu: 1 622 23, 28  zł., nr umowy: RPLU.11.01.00-06-046/17

Celem  projektu jest podniesienie poziomu umiejętności i kompetencji psychospołecznych, poprawa dostępu do rynku pracy oraz aktywizacja społeczna i zawodowa  nieletnich w wieku 15-17 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym z 19 placówek z terenu woj. lubelskiego, w tym z następujących ośrodków kuratorskich na obszarze działania Sądów Okręgowych w Lublinie i Zamościu i placówek opiekuńczo-wychowawczych:

OK nr 1 Zamość

OK nr 2 Zamość

OK Zwierzyniec

OK Szczebrzeszyn

OK Janów Lubelski

OK Lubartów

OK Włodawa

OK Radzyń Podlaski

OK Białe Podlaska

OK nr 2 Świdnik

OK nr 3 Świdnik

OK nr 5 Lublin

OK Hrubieszów

OK Łęczna

OK nr 1 Lublin

OK nr 2 Lublin

OK nr 3 Lublin

OK Bychawa

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Domostwo Amigoniańskie w Lublinie

W ramach projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki: 120 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zostanie objętych wsparciem, w tym po udziale w projekcie 54 osoby będą poszukiwać pracy zaś 39 uzyska kwalifikacje zawodowe.

 Edycje projektu Szansa:

Szansa

 

Aktywizacja zawodowa młodzieży  trudnej w Lublinie.

Lider: Stowarzyszenie POSTIS

 

Europejski Fundusz Społeczny SPO RZL

Szansa

 

Aktywizacja społeczno – zawodowa młodzieży trudnej na Lubelszczyźnie.

 

Lider: Stowarzyszenie POSTIS

Partnerzy: Sąd Rejonowy w Lublinie, Lubartowie, Radzyniu Podlaskim, UMCS, Urząd Miasta Lublin,
TVP S.A. Oddział Lublin.

 

Europejski Fundusz Społeczny PO Kapitał Ludzki

Szansa

 

Aktywizacja społeczno – zawodowa młodzieży trudnej na Lubelszczyźnie –
II Edycja.

 

Lider: Stowarzyszenie POSTIS

 

Europejski Fundusz Społeczny PO Kapitał Ludzki

Szansa

 

Aktywizacja społeczno – zawodowa młodzieży trudnej na obszarze działania Sądu Okręgowego w Zamościu.

 

Lider:Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Partner: Stowarzyszenie POSTIS

 

Europejski Fundusz Społeczny PO Kapitał Ludzki

Szansa

 

Aktywizacja społeczno – zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie.

 

Lider: Stowarzyszenie POSTIS;

Partner: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie

 

Europejski Fundusz Społeczny RPO WL

Szansa

 

Aktywizacja społeczno – zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie – 
II edycja.

 

Lider: Stowarzyszenie POSTIS

Partner: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie

 

Europejski Fundusz Społeczny RPO WL

SZANSA DLA MŁODZIEŻY- aktywizacja społeczno-zawodowa na Lubelszczyźnie

Lider: Stowarzyszenie POSTIS

Europejski Fundusz Społeczny RPO WL na lata 2014-2020

W ramach projektu realizowane są następujące działania wobec młodzieży:

 

  1. Zajęcia psychologiczne (indywidualne i grupowe);
  2. Socjoterapia, arteterapia, muzykoterapia, sportterapia;
  3. Trening rozwoju osobistego;
  4. Zajęcia indywidualne z mentorem;
  5. Zajęcia wyrównawcze:
  6. Indywidualne grupowe poradnictwo zawodowe;
  7. Szkolenia zawodowe;
  8. Warsztaty z profilaktyki uzależnień;
  9. Wakacyjne i feryjne wyjazdy edukacyjne;
  10. Klub wolontariusza;