Mamo, tato co Wy na to.

Stowarzyszenie POSTIS jako partner Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z.o.o w okresie 01.06.2012 – 10.11.2013 r. realizowano projekt POKL Priorytet III Wysoka Jakość kształcenia Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia pt. Mamo, tato, co Wy na to.

Celem głównym projektu był wzrost poziomu wiedzy dotyczącej przedsiębiorczości, ekonomii, ekologii i rozwoju społecznego wśród 120 przedszkolaków w wieku 3 – 5 lat uczęszczających do przedszkoli na terenie województwa lubelskiego. 

W ramach projektu stworzono innowacyjny program nauczania warz z materiałami dydaktycznymi .
Program składa się z 3 modułów: dla każdej grupy wiekowej (3,4 i 5 – latków) i obejmował treści programowe z zakresu przedsiębiorczości, ekonomii, ekologii/przyrody, techniki i rozwoju społecznego.
Program wdrożono i testowano w trzech placówkach oświatowych na terenie województwa lubelskiego.

Program został wysoko oceniony i umieszczony przez Ośrodek Rozwoju Edukacji ORE – Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w „Dobrych praktykach wykorzystania funduszy europejskich w edukacji”.