Bez Barier

Stowarzyszenie POSTIS wraz z Powiatem Świdnickim zrealizowało w 2014 r. projekt współfinansowany ze środków Uni Europejskiej w ramach POKL Priorytet V. Dobre rządzenie Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałanie 5.4.2 rozwój dialogu obywatelskiego pod tytułem

Bez Barier – wdrożenie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w powiecie świdnickim.

W projekcie wzięło udział 10 pracowników Starostwa Powiatowego w Świdniku i jednostek mu podległych oraz 40 członków, wolontariuszy i pracowników organizacji pozarządowych z terenu powiatu świdnickiego działających na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W projekcie:

 1. Powołano Międzynarodowe Grupy ds. Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie powiatu świdnickiego.
 2. Przeprowadzono Samoocenę Jakości Współpracy.
 3. Opracowano 4 Wieloletnie Programy Współpracy Powiatu Świdnickiego z NGO oraz inne dokumenty strategiczne.
 4. Utworzono interaktywną Platformę Rozwiązywania Problemów Społecznych.
 5. Przeprowadzono szkolenia dla NGO w Powiecie Świdnickim w zakresie:
  „Finanse i księgowość w NGO”,
  „Pozyskiwanie funduszy przez NGO”,
  „Skuteczna promocja działalności NGO”,
  „Pozyskiwanie i organizowanie pracy dla wolontariuszy przez NGO”,
  „Obowiązki i prawa NGO”.