KLAPS

Projekt „KLAPS – Kuźnia Liderów i Animatorów Przedsiębiorczości Społecznej

był realizowany przez Stowarzyszenie POSTIS jako zadanie publiczne Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w okresie: 01.06.2012 – 30.07.2017 r. w ramach Priorytetu 4: Rozwój przedsiębiorczości społecznej, Obszaru Wsparcia 1: Przedsiębiorczość społeczna i upowszechnianie idei partnerstwa trójsektorowego.

Cel główny projektu: wzmocnienie potencjału działań przedsiębiorstw społecznych na Lubelszczyźnie.
Cele szczegółowe:

 1. podniesienie kompetencji i wiedzy kadr ekonomi społecznej
 2. przygotowanie profesjonalnej kadry świadczącej usługi edukacyjne z zakresu ekonomii społecznej
 3. dostarczenie wiedzy/podniesienie umiejętności w zakresie budowania partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej
 4. dostarczenie usług dostarczanych w zakresie wsparcia i poszerzenia działań sektora ekonomi społecznej
 5. promocja działań w obszarze ekonomii społecznej i podmiotów ekonomii społecznej
 6. wzrost poziomu działań animacyjno – informacyjnych służących rozwojowi przedsiębiorczości społecznej na Lubelszczyźnie

Projekt był ukierunkowany na przedsiębiorczość społeczną na upowszechnianie idei partnerstwa trójsektorowego.
W projekcie wzięło udział ok. 30 organizacji, reprezentowanych przez 70 przedstawicieli.

W projekcie przewidziano następujące działania”:

 • szkolenie Akademia Liderów Przedsiębiorczości Społecznej
 • szkolenie Akademia Animatorów Przedsiębiorczości Społecznej
 • cztery 1-dniowe wizyty studyjne do Centrum Wolontariatu w Lublinie
 • dwie 1-dniowe wizyty studyjne we wzorcowych organizacjach działających w sektorze ekonomii społecznej (celem wymiany doświadczeń i wiedzy)
 • prowadzenie Puntu Wsparcia Przedsiębiorstw Społecznych
 • trzy 1-dniowe spotkania tematyczne „Kawiarenki Ekonomii Społecznej”
 • wydanie publikacji poświęconej „Liderom i Animatorom Przedsiębiorczości Społecznej
 • konkurs na „Lubelskich Liderów Przedsiębiorczości Społecznej Roku 2012”, konferencja upowszechniająca rezultaty projektu

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.