MOŻESZ WRÓCIĆ!

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Zagrożonej Patologią Społeczną „POSTIS” (obecnie POSTIS) realizowało w okresie: 1.01.2006 – 31.08.2006 r. projekt współfinansowany za środków PHARE 2003 i Ministerstwa Sprawiedliwości
„MOŻESZ WRÓCIĆ! – Działania na rzecz zmniejszenia ryzyka ponownego popełnienia czyny karalnego przez uczestników ośrodków kuratorskich”.
Projekt był realizowany w czterech ośrodkach kuratorskich
Sądu Rejonowego w Lublinie:

 • Ośrodku Kuratorskim nr 1 w Lublinie przy ul. Radość 1
 • Ośrodku Kuratorskim nr 2 w Bychawie przy
  ul. Piotra Ściegiennego 25
 • Ośrodku Kuratorskim nr 5 w Świdniku przy ul. Mickiewicza 5
 • Ośrodku Kuratorskim nr 6 w Łęcznej przy ul. Akacjowej 11

W ramach projektu były realizowane następujące działania:

Działanie A

Wzbogacenie metodyki pracz bieżącej kuratorów pracujących w ośrodkach kuratorskich.
Projekt zakładał część szkoleniową składającą się z dwóch części:

 • Działanie A – 1 „Szkolenia kuratorów w zakresie zagadnień związanych z pracą z młodzieżą pochodzącą z grup wysokiego ryzyka”.
 • Działania A – 2 „Warsztaty projektowania i samodzielnego opracowania programów pracy bieżącej z uczestnikami ośrodków kuratorskich”

Działanie B

Realizacja oddziaływań bezpośrednich w trzech cyklach równoległych.
projekt zakładał realizację trzech cykli oddziaływań psychologicznych:

 • Działania B – 1 – cykl I (oddziaływania psychologiczne wobec nieletnich, uczestników ośrodków kuratorskich)
 • Działanie B  – 2  – cykl II (oddziaływania psychologiczne wobec rodziców lub opiekunów nieletnich, uczestników ośrodków kuratorskich)
 • Działania B – 3 – cykl III (oddziaływania psychologiczne łączne wobec nieletnich i ich rodziców lub opiekunów)

W ramach projektu były realizowane następujące działania:

Działanie C

Ewaluacja projektu

Działanie D

Uzupełnienie Projektu wychowawczo – edukacyjnego ośrodków kuratorskich.
Projekt zakładał wyposażenie w sprzęt komputerowy i komputerowe programy edukacyjne wszystkich ośrodków kuratorskich. Projekt zakładał ponadto przekazania uzyskanego – w drodze realizacji Projektu – sprzętu i pomocy edukacyjnych Sądowi Rejonowemu w Lublinie, celem ich dalszego wykorzystania w pracy resocjalizacyjnej z nieletnimi.

 • Działanie D – 1: Zakup sprzętu komputerowego
 • Działanie D – 2: Zakup pozostałych pomocy edukacyjnych