Nowa Droga 2.0

WSPARCIE W PODJĘCIU ZATRUDNIENIA NA WOLNOŚCI

Projekt skierowany do osadzonych mężczyzn i kobiet niezależnie od wieku

Stowarzyszenie POSTIS, przy współpracy ze Służbą Więzienną, rozpoczęło w sierpniu 2021 r. pilotaż projektu dotyczącego promocji legalnego zatrudnienie wśród byłych więźniów. Projekt jest realizowany jednostkach penitencjarnych w Okręgowych Inspektoratach Służby Więziennej Olsztyn, Białystok, Lublin, Rzeszów i Warszawa.

Korzyści z udziału w projekcie dla osadzonych:

 1. Oferta zatrudnienia dla osadzonego jest bezpłatna,
 2. Rzecznictwo na etapie zawierania legalnej umowy z pracodawcą,
 3. Możliwość podjęcia pracy blisko miejsca swojego zamieszkania lub pracy  z zakwaterowaniem w innym miejscu w Polsce/zagranicą,
 4. Możliwość uzyskania pomocy rzeczowej „na start” bezpośrednio po wyjściu z więzienia,
 5. Tworzenie warunków ochronnych dla osoby opuszczającej izolację penitencjarną    w pierwszym okresie adaptacji.

Cel główny projektu:

wsparcie osób odbywających karę pozbawienia wolności w podjęciu legalnego zatrudnienia bezpośrednio po opuszczeniu więzienia w oparciu o zdobyte w jednostkach penitencjarnych doświadczenie lub kwalifikacje i umiejętności, w tym:

 • kontynuacja zatrudnienia po opuszczeniu jednostki penitencjarnej
 • podjęcie na wolności zatrudnienia po odbytym w jednostce szkoleniu zawodowy

 

Cele szczegółowe projektu:

 • promowanie legalnego zatrudnienia jako formy kształtowania odpowiedzialności za swoją przyszłość
 • utrwalanie właściwych, prospołecznych postaw wobec wypełniania ról społecznych (np. pracownik) zainicjonowanych podczas odbywania kary pozbawienia wolności
 • tworzenie warunków wsparcia społecznego dla osób chcących podjąć zatrudnienie   w okresie tuż po opuszczeniu izolacji penitencjarnej, w celu minimalizowania powrotu do starego, destruktywnego wzorca funkcjonowania.

Procedura pozyskania legalnego zatrudnienia przez byłego więźnia:

na etapie odbywania kary:

 • osoba odbywająca karę pozbawienia wysyła z jednostki formularz aplikacyjny  (do 3 miesięcy przed opuszczeniem więzienia)  do POSTIS  ze swoimi danymi osobowymi, datą opuszczenia więzienia,  potencjalną datą podjęcia zatrudnienia, informacjami o swoich umiejętnościach, doświadczeniu, kwalifikacjach zawodowych oraz upoważnieniem do reprezentowania go przez POSTIS przed PUP/ pracodawcą/ agencja zatrudnienia/pośrednikiem pracy

Wsparcie odbywa się wyłącznie telefonicznie,
jesteś kierowany/ kierowana bezpośrednio
do miejsca pracy