Nowe Horyzonty

Aktywnej Integracji w Środowisku Lokalnym – Animacja, Edukacja, Aktywizacja na Rzecz Zmniejszenia Wykluczenia Społecznego

Projekt jest adresowany do osób pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy (Lublin, Świdnik) korzystających z opieki pomocy społecznej-mieszkańców gmin powiatu lubelskiego / świdnickiego

Celem projektu jest włączenie i wzmocnienie uczestnictwa w życiu społecznym, jak również zawodowym osób wykluczonych społecznie (kobiet i mężczyzn), poprzez ich aktywizację zawodową prowadzącą do usamodzielnienia się , powrotu na otwarty rynek pracy i podjęcia zatrudnienia lub założenia własnej działalności gospodarczej lub przystąpienia do spółdzielni socjalnej oraz aktywizację społeczną (w tym: poprawę stanu zdrowia, ograniczenie nałogów, poprawę funkcjonowania w środowisku lokalnym, podjęcie dalszej aktywizacji).

b) aktywizacja zawodowa w oparciu o zastosowanie instrumentów rynków pracy takich jak: roboty publiczne, prace interwencyjne, staże, prace społecznie użyteczne;

c) organizacja cyklu szkoleniowo – edukacyjnego i pomocy w usamodzielnieniu ekonomicznym zgodnie z ofertą usług socjalnych realizowanych w ramach prowadzonego CIS POSTIS;

d) zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań metodyczno – edukacyjnych dla lokalnych partnerów w formie grupy roboczej liderów reintegracji.

Kompleksowe wsparcie w/w instrumentami aktywizacji ma na celu przełamanie bierności społecznej i zawodowej osób bezrobotnych oraz przygotowanie ich do podjęcia zatrudnienia oraz aktywnej integracji w środowisku lokalnym po odpowiednim przygotowaniu.

Zadanie  jest  realizowane  przez  Centrum Integracji  Społecznej  POSTIS  w  Świdniku, jednostki Stowarzyszenia POSTIS, we współpracy z  Powiatowym Urzędem Pracy w Lublinie lub Świdniku.

 Zadanie publiczne jest finansowane za środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Stowarzyszenie POSTIS realizuje w 2018 r. trzecią edycję Nowych Horyzontów.