Od Wykluczenia do aktywizacji

Stowarzyszenie POSTIS w Centrum Integracji Społecznej POSTIS w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku realizuje zadanie publiczne pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację społeczno-zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego w Centrum Integracji Społecznej” – edycja 2019 w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ” Od wykluczenia do aktywizacji. Program Pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo”.

Celem projektu jest włączenie i wzmocnienie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób wykluczonych społecznie (kobiet i mężczyzn) w okresie 03-12.2019 r. poprzez ich aktywizację zawodową prowadzącą do usamodzielnienia się, powrotu na otwarty rynek pracy i podjęcia zatrudnienia lub założenia własnej działalności gospodarczej lub przystąpienia do spółdzielni socjalnej oraz aktywizację społeczną (w tym poprawę stanu zdrowia, ograniczenie nałogów, poprawę funkcjonowania w środowisku lokalnym, podjęcie dalszej aktywizacji).

Zakłada się w ramach projektu następujące działania:

  1.  aktywizację mieszkańców powiatu świdnickiego poprzez realizację Indywidualnych programów zatrudnienia socjalnego (dalej IPZS) i uczestnictwo w Centrum Integracji Społecznej POSTIS;
  2. aktywizację zawodową w oparciu o zastosowanie instrumentów rynków pracy takich jak: roboty publiczne, prace interwencyjne, staże, prace społecznie użyteczne;
  3. organizację cyklu szkoleniowo – edukacyjnego i pomocy w usamodzielnieniu ekonomicznym zgodnie z ofertą usług socjalnych realizowanych w ramach prowadzonego przez CIS POSTIS;
  4. zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań metodyczno – edukacyjnych dla lokalnych partnerów w formie grupy roboczej liderów reitegracji.