NOWY DIALOG

W dniu 8 lipca 2018 r. Stowarzyszenie POSTIS na podstawie porozumienia z Pracodawcami Ziemi Lubelskiej oraz Centralnym Zarządem Służby Więziennej, rozpoczęło współpracę przy realizacji projektu „NOWY DIALOG – badania w zakresie kształcenia, szkolenia i zatrudnienia osób osadzonych”.

Celem projektu jest zwiększenie udziału partnerów społecznych w kształtowaniu strategii dostosowującej kształcenie i szkolenie zawodowe do potrzeb rynku pracy osób osadzonych w zakładach karnych poprzez przeprowadzenie 4 badań o zasięgu ogólnopolskim i upowszechnianie wyników badań i analiz na forum instytucji dialogu społecznego.

W ramach projektu w 2019 r. zostaną przeprowadzone w Polsce następujące badania wśród osób osadzonych, ich współpracowników, kadry penitencjarnej oraz pracodawców zatrudniających osoby osadzone:

1) Badanie 1: Ocena aktualnego stanu kształcenia zawodowego i pracy osób osadzonych w zakładach karanych w kontekście pozyskania przez pracodawców wykwalifikowanych zawodowo i kompetentnych pracowników oraz potrzeb szkoleniowych w poszczególnych branżach wśród pracodawców z całej Polski
2) Badanie 2: Dokonanie oceny szkoleń i kursów zawodowych organizowanych dla osadzonych w zakładach karnych w kontekście ich rozwoju zawodowego i osobowego w ocenie wychowawców penitencjarnych i psychologów oraz osadzonych i wśród ich pracodawców.
3) Badanie 3: Dokonanie oceny szkoleń i kursów zawodowych organizowanych dla osadzonych w zakładach karnych w kontekście ich współpracy z pracodawcami i współpracownikami.
4) Badanie 4: Analiza postaw przedsiębiorców wobec zatrudniania osób osadzonych w kontekście ich integracji zawodowej oraz potrzeb i wymagań rynku pracy.

BIURO PROJEKTU
ul. Bursaki 12 p.215/215A
20-150 Lublin
(budynek Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji)

e-mail: [email protected]

Projekt ,,NOWY DIALOG – badania w zakresie kształcenia, szkolenia i zatrudnienia osób osadzonych.” jest współfinansowany z w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.20: Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.