punkt interwencji kryzysowej

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Zagrożonej Patologią Społeczną „POSTIS”
(obecnie POSTIS) w latach 2003 – 2008 prowadziło
Punkt Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy w Lublinie przy Placu Czechowicza.
Działalność Punktu była finansowana głównie z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Lublin.

W ramach działania Punktu były świadczone specjalistyczne usługi osobom pokrzywdzonym, będącej ofiarami przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej lub też znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej związanej ze zjawiskami przemocy.
Podejmowana w Punkcie tzw. interwencja kryzysowa była działaniem praktycznym, zmierzającym do odzyskania przez osobę – dotkniętą kryzysem – zdolności samodzielnego pokonania problemu. Miała charakter pomocy psychologicznej lub prawnej i służyła też wsparciu emocjonalnemu osoby znajdującej się w kryzysie.

W Punkcie Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy dyżurowali
kuratorzy zawodowi Sądu Rejonowego w Lublinie, członkowie Stowarzyszenia.
Punkt był czynny 5 razy w tygodniu.