Pomoc
postpenitencjarna

Stowarzyszenie POSTIS od 2018 roku realizuje zadanie publiczne zlecone przez Ministerstwo  Sprawiedliwości  w  ramach   „Programu   dofinansowania   zadań    z zakresu pomocy postpenitencjarnej realizowane przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych w roku 2018” .
Zadania obejmują – zgodnie z § 39. ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13.09.2013 roku w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości – następujące rodzaje świadczeń:

1. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia w ośrodku dla bezdomnych.
2. Organizowanie i finansowanie poradnictwa prawnego, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.
3. Organizowanie i finansowane programów podnoszących kompetencje społeczne, mające na celu przeciwdziałanie czynnikom kryminogennym, a zwłaszcza agresji i przemocy w rodzinie, oraz problemom uzależnień.
4. Pokrywanie kosztów związanych z organizacja i udzielaniem pomocy rzeczowej.

W sprawie udzielania pomocy byłym więźniom informacji udziela biuro Stowarzyszenia POSTIS

Informujemy, że wsparcie dla osób opuszczających zakłady karne i areszty śledcze oraz osób im najbliższych w ramach projektu: ,,Pomoc postpenitencjarna dla byłych więźniów i osób najbliższych osobom osadzonym w województwie lubelskim” współfinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości będzie udzielane wyłącznie po konsultacji telefonicznej. Osoby, które chcą uzyskać wsparcie, prosimy o kontakt w każdy roboczy wtorek i piątek w godzinach 09:00-12:00 pod numerem 81 524 39 66

Biuro

ul.Zana 3A
20-601 Lublin

Telefon

81 524 39 66
502 695 394