Projekt „POWRÓT – wsparcie osób bezdomnych w readaptacji społecznej i wejściu na rynek pracy – III edycja” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wzrost integracji społecznej i zawodowej osób bezdomnych w wieku powyżej 18 lat, wykluczonych społecznie, pozostających bez zatrudnienia, o niskich kwalifikacjach, z województwa lubelskiego, poprzez realizację indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności. Projekt ma na celu aktywną integrację osób bezdomnych oraz poprawę ich funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 007 320,72 PLN i obejmuje dofinansowanie:

 • ze środków europejskich w kwocie: 856 222,61 PLN

 • ze środków dotacji celowej z budżetu krajowego w kwocie: 79 118,11 PLN

 • wkład własny niepieniężny w kwocie: 71 980,00 PLN

Celem projektu jest wzrost integracji społecznej oraz zawodowych osób bezdomnych w wieku 25 – 64 lat, wykluczonych społecznie, pozostających bez zatrudnienia, o niskich kwalifikacjach, z województwa lubelskiego,  poprzez  realizację  indywidualnego  programu  wychodzenia  z  bezdomności.   Projekt przyczynia się do poprawy sytuacji życiowej, reintegracji społecznej i zawodowej oraz samodzielnego funkcjonowania 40 osób.

Projekt   zakłada   uwzględnienie   możliwości   i   potrzeb      osób bezdomnych poprzez zapewnienie warunków sprzyjających poprawie ich sytuacji życiowej i podniesienie kompetencji społecznych i kwalifikacji zawodowych niezbędnych na rynku pracy oraz nabycie doświadczenia zawodowego. Ścieżka reintegracyjna jest stworzona indywidualnie  dla  każdego  uczestnika  projektu,                        z wykorzystaniem usług aktywnej integracji  o  charakterze społeczno – zawodowym,   edukacyjnym  i zdrowotnym. Zaplanowane działania nakierowane są na wsparcie 40 osób w procesie reintegracji społecznej i zawodowej poprzez    realizację     indywidualnego    programu     wychodzenia  z bezdomności. Kompleksowe wsparcie poprzedzone będzie przeprowadzeniem diagnozy ich potrzeb i stworzenia dla każdego Indywidualnego Planu Działania oraz Indywidualne Planu Wychodzenia z Bezdomności.

Wszyscy uczestnicy projektu są objęci co najmniej dwiema formami wsparcia, w tym co najmniej prowadzi do zdobycia lub uzupełnienia kwalifikacji i kompetencji społecznych lub zawodowych

Zadania w projekcie obejmują rekrutacje uczestników projektu i przygotowanie Punktu Wsparcia.

Realizacja projektu przyczynia się do powrotu do funkcjonowania w społeczeństwie   i usamodzielnienia się  oraz podjęcia zatrudnienia.

Kluczowym rezultatem projektu jest odbudowanie i podtrzymywanie umiejętności uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym i wzrostu szans na zatrudnienie i wyjście  z wykluczenia społecznego i ubóstwa.

Działania:

 • Rekrutacja uczestników projektu i przygotowanie Punktu Wsparcia
 • Indywidualne Plany Działania
 • Wsparcie interwencyjno – osłonowe
 • Wsparcie indywidualne trenera – cocha
 • Integracja społeczno – zawodowa
 • Wsparcie edukacyjne
 • Wsparcie zdrowotne
 • Wsparcie w zakresie aktywnego poszukiwania pracy
 • Szkolenia zawodowe
 • Staże zawodowe