Sami dla siebie

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinnie Zagrożonej Patologią Społeczną „POSTIS”
(obecnie POSTIS) w 2008 r. realizowało projekt z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich MPiPS pt. „SAMI DLA SIEBIE – inicjatywa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej na Lubelszczyźnie”.
Celem projektu była promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pozostających
w trudnej sytuacji na rynku pracy.
Grupą docelową projektu były:
  • osoby zagrożone wykluczeniem społecznym pozostające w trudnej sytuacji na rynku pracy;
  • jednostki pomocy i integracji społecznej województwa lubelskiego (ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie) oraz inne jednostki lokalnej aktywizacji społecznej;
  • mieszkańcy województwa lubelskiego;
Stowarzyszenie w ramach projektu promowało sektor ekonomii społecznej poprzez zorganizowanie kompleksowej kompani promocyjno – informacyjnej.
W ramach projektu były wykorzystane następujące kanały informacyjne: telewizja, radio, prasa, internet, film promocyjny na DVD, broszura informacyjna.
W ramach projektu zrealizowano:
  • produkcję i emisję reportażu telewizyjnego poprzedzonego zwiastunem na antenie TVP S.A. Oddział terenowy Lublin;
  • produkcję i emisję 10 audycji radiowych i 50 spotów reklamowych na antenie Radia Lublin;
  • opublikowanie sponsorowanego artykułu w prasie lokalnej – Kurier Lubelski;
  • powielenie 250 płyt z reportażem telewizyjnym;
  • opracowanie i druk 250 broszur informacyjnych;