Szansa dla młodych

Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie

Stowarzyszenie POSTIS w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu
realizuje w okresie 1.10.2019 – 31.07. 2021 roku projekt dla 80 nieletnich wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich.
Projekt jest finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie. Wartość projektu: 777 564,58 zł., nr umowy: RPLU.11.01.00-06-0161/17

Projekt jest realizowany w Lublinie, Świdniku i Bychawie i skierowany do nieletnich objętych postępowaniem wykonawczym w Sądach Rejonowych Lublin –Wschód i Lublin – Zachód

  • którzy mają zastosowany środek wychowawczy przez sąd dla nieletnich np. nadzór kuratora

  • dziewczynek i chłopców w wieku 15-17 lat

 

Formy wsparcia:

  • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym;

  • treningi i warsztaty rozwoju osobistego i umiejętności psychospołecznych (poradnictwo zawodowe, warsztaty psychospołeczne, warsztaty psychologiczne, socjoterapia, sportterapia, warsztaty z profilaktyki uzależnień i edukacji prozdrowotnej, zajęcia psychoedukacyjne);

  • trening kompetencji społecznych i mentoring indywidualny (wyjazdy feryjne i wakacyjne);

  • Młodzieżowy Klub Wolontariusza;

  • szkolenia zawodowe;

  • wakacyjne praktyki zawodowe.

Informacje o projekcie:

Biuro projektu: Lublin ul. Zana 3A telefon: 81 524 39 66, mail: [email protected]