W Centrum Akltywności
Stowarzyszenie POSTIS realizowało w Centrum Integracji Społecznej POSTIS w Świdniku przy ul. Lotników Polskich 82A następujące projekty skierowane do osób bezrobotnych z powiatu Świdnik:

  • w okresie 01.10.2018 – 31.05.2020 r.  projekt:

Centrum Aktywności , nr umowy RPLU.11.01.00-06-0204/17-00 o wartości  961 235,00 PLN, w tym wkład EU 817 049,75 PLN

  • w okresie 01.01.2019 – 31.08.2020 r. projekt:

Aktywni w Centrum , nr umowy RPLU.11.01.00-06-0055/17-00 o wartości  819 156,50 PLN, w tym wkład EU 696 283,02 PLN

  • w okresie 01.01.2020 – 31.01.2021 r. projekt:

Aktywni w Centrum – ZIT, nr umowy RPLU.11.01.00-06-0014/17 o wartości  516 034,75 PLN, w tym wkładu UE  438 629,53 PLN

 

Wszystkie projekty są współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie oraz 11.4 Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Stowarzyszenie POSTIS w okresie od 01.03.2023 do 31.12.2023 r. realizowało zadanie publiczne ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. „Aktywni w CIS” . Zadanie było realizowane z Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025. w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu świdnickiego korzystających ze wsparcia pomocy społecznej – uczestników CIS POSTIS. Kwota przyznanej dotacji: 109 330.00 PLN

Celem projektów jest podniesienie poziomu umiejętności społeczno-zawodowych osób w wieku 18-64 lata, pozostających bez zatrudnienia i korzystających ze świadczeń opieki społecznej na terenie powiatu Świdnik poprzez udział w programie reintegracji społeczno-zawodowej. Projekt ma na celu poprawę sytuacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu Świdnik.
Projekt zakłada wsparcie w zakresie:

 

  1.  poradnictwa zawodowego i psychospołecznego obejmującego : identyfikację i diagnozę potrzeb osób bezrobotnych, indywidualne i grupowe doradztwo psychologiczne i poradnictwo zawodowe;
  2. treningów i warsztatów rozwoju osobistego i umiejętności społecznych, w tym kompetencji społecznych , indywidualnie i grupowe zajęcia terapeutyczne, grupy wsparcia, wsparcia pracownika socjalnego,
  3. reintegracji zawodowej (warsztaty zawodowe oraz pośrednictwa pracy i wyjazdów studyjnych;
  4. szkoleń zawodowych;
  5. 6 – miesięcznych staży zawodowych u pracodawców.