W Centrum Akltywności

Stowarzyszenie POSTIS realizuje w Centrum Integracji Społecznej POSTIS w Świdniku przy ul. Lotników Polskich 82A następujące projekty skierowane do osób bezrobotnych z powiatu Świdnik:

 •   w okresie 01.10.2018 – 31.05.2020 r.  projekt:
  Centrum Aktywności , nr umowy RPLU.11.01.00-06-0204/17-00
 • w okresie 01.01.2019 – 31.08.2020 r. projekt:
  Aktywni w Centrum , nr umowy RPLU.11.01.00-06-0055/17-00
 • w okresie 01.01.2020 – 31.01.2021 r. projekt:
  Aktywni w Centrum – ZIT, nr umowy RPLU.11.01.00-06-0014/17.

 Wszystkie projekty są współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie oraz 11.4 Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Celem projektów jest podniesienie poziomu umiejętności społeczno-zawodowych osób w wieku 18-64 lata, pozostających bez zatrudnienia i korzystających ze świadczeń opieki społecznej na terenie powiatu Świdnik poprzez udział w programie reintegracji społeczno-zawodowej. Projekt ma na celu poprawę sytuacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu Świdnik.
Projekt zakłada wsparcie w zakresie:

 

 1.  poradnictwa zawodowego i psychospołecznego obejmującego : identyfikację i diagnozę potrzeb osób bezrobotnych, indywidualne i grupowe doradztwo psychologiczne i poradnictwo zawodowe;
 2. treningów i warsztatów rozwoju osobistego i umiejętności społecznych, w tym kompetencji społecznych , indywidualnie i grupowe zajęcia terapeutyczne, grupy wsparcia, wsparcia pracownika socjalnego,
 3. reintegracji zawodowej (warsztaty zawodowe oraz pośrednictwa pracy i wyjazdów studyjnych;
 4. szkoleń zawodowych;
 5. 6 – miesięcznych staży zawodowych u pracodawców.