W KIERUNKU ZATRUDNIENIA

Stowarzyszenie POSTIS w okresie
01.03.2014 – 28.02.2015 r. realizowało projekt ” W KIERUNKU ZATRUDNIENIA
– wsparcie na rynku pracy 50 osób pozostających bez zatrudnienia z województwa lubelskiego
„.

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1.
Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Celem projektu było podniesienie zdolności do zatrudnienia 50 osób oraz podjęcie przez nich zatrudnienia. Projekt był skierowany do 50 bezrobotnych kobiet i mężczyzn w wieku 15 – 64 lata, z wykształceniem co najwyżej średnim mieszkających na terenie województwa lubelskiego.

W ramach projektu uczestnicy otrzymali m.in.:

  1. wsparcie psychologiczno – doradcze
  2. szkolenie umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych (leśnictwo, opieka nad osobami starszymi lub budownictwo)
  3. stypendium szkoleniowe
  4. certyfikaty zawodowe
  5. 3 miesięczny, płatny staż u pracodawcy
  6. spotkanie z pośrednikiem poracy

W ramach projektu zostały zrealizowane szkolenia.

 

Plakat W Kierunku Zatrudnienia