Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Zagrożonej Patologią Społeczną „POSTIS” (obecnie POSTIS) w Lublinie oraz Gmina Drelów w okresie od 01.05. – 31.10.2011 r. zrealizowało projekt „Bezpłatny Internet narzędziem integracji społecznej w Drelowie” w ramach POKL Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.
Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu było wsparcie inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Drelów

 

Wsparciem w projekcie zostało objętych 100 osób w wieku 15 – 64 lata z Gminy Drelów, w tym przede wszystkim osoby niezatrudnione, zagrożone wykluczeniem społecznym, mieszkańcy w/w Gminy.

  1. Bezpłatne indywidualne szkolenie aktywizująco – doradcze, w porady z zakresu autoprezentacji, poprawnego napisania CV oraz listu motywacyjnego, informacje na temat wykorzystania form wsparcia publicznego.
  2. Bezpłatne szkolenie informatyczne, w tym: zajęcia z podstaw obsługi komputera, wykorzystania narzędzi informatycznych oraz obsługi gminnego portalu informacyjno – integracyjnego.
  3. Bezpłatny dostęp do stanowiska komputerowego.

Szkolenia odbywały się w Gimnazjum Nr 1 im. Unitów Drelowskich w Drelowie, ul. Szkolna 11.