Stowarzyszenie POSTIS
wraz z Partnerami
Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce

realizują zadanie

„Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym- animacja, edukacja, aktywizacja na rzec zmniejszenia wykluczenia społecznego”- edycja 2017
w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
„Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu- nowy wymiar 2020”

Termin realizacji od 1 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 12 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo (7 kobiet i 5 mężczyzn), w tym 2 osób niepełnosprawnych z gminy Konopnica i Wólka w okresie 07-12.2016 r. poprzez aktywizację prowadzącą do usamodzielnienia się oraz ich powrót na otwarty rynek pracy

Cele szczegółowe projektu:

 1. Aktywizacja społeczno-zawodowa 12 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo z gminy Konopnica i Wólka poprzez zawarcie i realizację kontraktów socjalnych do końca 2017 r.
 2. Aktywizacja społeczno-zawodowa 12 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo z gminy Konopnica i Wólka poprzez realizację cyklu szkoleniowo-edukacyjnego i pomoc w usamodzielnieniu ekonomicznym uczestników projektu
 3. Aktywizacja społeczno-zawodowa 8 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo z gminy Konopnica i Wólka w oparciu o zastosowanie instrumentów rynków pracy- 3 miesięcznych staży.

Projekt skierowany jest do :
– 12 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, w tym 2 osób niepełnosprawnych z gminy Konopnica i Wólka  zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z systemu pomocy społecznej.

Przewidziane formy wsparcia:

 1. aktywna integracja 12 osób;
 2. warsztaty treningu interpersonalnego
 3. grupowy coaching pracy z doradcą zawodowym
 4. zajęcia z zakresu gospodarowania środkami finansowymi
 5. trening kompetencji i umiejętności społecznych;
 6. kursy (szkolenia) zawodowe dla 12 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo;
 7. 3 miesięczny staż zawodowy: 8 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo;
 8. wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia warsztatów i szkoleń.

Uczestnicy będą mieli zapewnione materiały szkoleniowe, poczęstunek podczas szkoleń, ubezpieczenie NNW, konsultacje z fryzjerem oraz bezpłatne badania lekarskie przed podjęciem staży.

„Zadanie współfinansowane z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej”

Dokument: Nowe horyzonty