Ze względu na zmianę treści ogłoszenia zapraszamy do złożenia oferty dot. wyboru oraz zatrudnienia 2 instruktorów praktycznej nauki zawodu w zawodach: pracownik ochrony mienia/monitoringu, pracownik porządkowo-konserwacyjny do prowadzenia warsztatów w ramach projektu „W CENTRUM AKTYWNOŚCI”.

Zapraszamy do złożenia oferty w ramach zasady konkurencyjności prowadzonej zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”....

Zapraszamy do złożenia oferty na zatrudnienie 2 instruktorów praktycznej nauki zawodu w zawodach: pracownik ochrony mienia/monitoringu, pracownik porządkowo-konserwacyjny do prowadzenia warsztatów w ramach projektu „W CENTRUM AKTYWNOŚCI”.

Zapraszamy do złożenia oferty na  zatrudnienie 2 instruktorów praktycznej nauki zawodu w zawodach:  pracownik ochrony mienia/monitoringu, pracownik porządkowo-konserwacyjny  do prowadzenia warsztatów w ramach projektu  „W CENTRUM AKTYWNOŚCI”, nr projektu:...

Zaproszenie do przedstawienia oferty cenowej

17.08.2017  W celu rozeznania rynku na zakup wyprawek szkolnych (plecaki i t-shirt) dla uczestników projektu  „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu...

14.08.2017 Rozstrzygnięcie postępowania nr 04/ND/2017

W związku z postępowaniem ofertowym nr 04/ND/2017  r. o udzielenie zamówienia na wykonanie zlecenia „opiekuna wyprawy” w ramach projektu „NOWA DROGA– wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze” POWER Oś priorytetowa I Działanie 1.3...