Zapraszamy do złożenia oferty w ramach zasady konkurencyjności prowadzonej zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

Przedmiotem zamówienia jest wybór oraz zatrudnienie 2 instruktorów praktycznej nauki zawodu w zawodach: pracownik ochrony mienia/monitoringu, pracownik porządkowo-konserwacyjny  do prowadzenia warsztatów w ramach projektu  „W CENTRUM AKTYWNOŚCI”, nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0128/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie. (dalej: Projekt).

Zapytanie ofertowe — po zmianie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5