Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Roztrzygnięcie postępowania nr 08/SZ/2018 z dnia 22.03.2018 r. na sprawowanie opieki nad Uczestnikami Projektu podczas zajęć ze sportterapii

06.04.2018r. W związku z postępowaniem ofertowym  dotyczącym  sprawowania opieki nad Uczestnikami Projektu podczas zajeć ze sportterapii w ramach projektu  „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie- II edycja” nr projektu: 11.01.00-06-0127/16-00 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, działanie 11.1 Aktywne włączenie informujemy, że zostały wybrane następujące oferty:

Załącznik:

Rozstrzygnięcie