Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Zapraszamy do złożenia oferty na zatrudnienie 2 instruktorów praktycznej nauki zawodu w zawodach: pracownik ochrony mienia/monitoringu, pracownik porządkowo-konserwacyjny do prowadzenia warsztatów w ramach projektu „W CENTRUM AKTYWNOŚCI”.

Zapraszamy do złożenia oferty na  zatrudnienie 2 instruktorów praktycznej nauki zawodu w zawodach:  pracownik ochrony mienia/monitoringu, pracownik porządkowo-konserwacyjny  do prowadzenia warsztatów w ramach projektu  „W CENTRUM AKTYWNOŚCI”, nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0128/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu „W CENTRUM AKTYWNOŚCI” Stowarzyszenie POSTIS zaprasza do składania ofert.

Załączniki

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5