Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi „opiekuna wyprawy” w ramach projektu „NOWA DROGA

7.07.2017 r. Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi „opiekuna wyprawy” w ramach projektu „NOWA DROGA– wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji.

Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu „NOWA DROGA– wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze” Stowarzyszenie POSTIS zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi „opiekuna wyprawy”

Zamówienie obejmuje świadczenie usługi „opiekuna wyprawy” w ramach 3 wypraw w okresie: lipiec, sierpień, wrzesień 2017 r.

Zapytanie ofertowe

Zał nr 1 Oświadczenie wykonawcy dot. doświadczenia w pracy z osobami młodymi

Zał nr 2 Oświadczenie wykonawcy dot. doświadczenia z zakresu turystyki pieszej

Zał nr 3 Oświadczenie wykonawcy dot. niekaralności

Zał nr 4 Oświadczenie wykonawcy dot. stanu zdrowia

Zał nr 5 Oświadczenie o braku powiązań

Zał nr 6 Formularz ofertowy