Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Zapytanie ofertowe nr postępowania: 05/CA/2018 z dnia 13.07.2018 r.

13.07.2018 Zapraszamy do składania ofert  na wykonanie usług w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkolenia pracownik poligrafii/introligator wraz z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji dla Uczestników Projektu „W CENTRUM AKTYWNOŚCI” nr umowy RPLU.11.01.00-06-0128/16 z dn. 04-08-2017 r., dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Zapytanie ofertowe- szkolenia

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6 – Oświadczenie Podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia_RODO a