Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Zapytanie ofertowe nr. postępowania 08/SZ/2018 z dnia 22.03.2018 r.

22.03.2018r. Zapraszamy do składania ofert  na sprawowanie opieki nad Uczestnikami Projektu podczas zajeć ze sportterapii  w Ośrodkach Kuratorskich  w ramach projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie- II edycja ” nr. projektu 11.01.00-06-0127/16-00 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe- sportterapia

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załacznik nr 5