W dniu 08.12.2010 r. Stowarzyszenie POSTIS podpisało z Gminą Lublin umowę na realizację zadania publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej na okres 1.12.2010 – 30.09.2013 r.

Centrum Integracji Społecznej POSTIS zaczęło swoją działalność w marcu 2011 r.
Uczestnicy Centrum uczęszczają raz w tygodniu na zajęcia z reintegracji społecznej(są to zajęcia z pracownikiem socjalnym, psychologiem i doradcą zawodowym). Są oni także objęci indywidualnym wsparciem. W pozostałe dni uczestniczą w zajęciach z reintegracji zawodowej.

Na chwilę obecną utworzone są dwie grupy warsztatowe:

 • stolarsko-budowlana,
 • gastronomiczno-spożywcza.

Dla kogo powstało Centrum

Podstawą prawną umożliwiającą funkcjonowanie CIS jest ustawa o zatrudnieniu socjalnym z 13 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr122, poz.1143 z dnia 14 lipca 2003). Zawiera ona m.in. zasady tworzenia i działalności Centrów Integracji Społecznej, definiuje pojęcie wykluczenia społecznego, wreszcie określa warunki uczestnictwa.
Wg art. 1 ustawy, osoby zagrożone lub dotknięte wykluczeniem społecznym to osoby, które z powodu swojej sytuacji życiowej nie są w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych. Konsekwencją tego jest ograniczone uczestnictwo w podstawowych sferach życia: rodzinnego, społecznego i zawodowego.

W szczególności ustawa dotyczy:

 • bezrobotnych pozostających bez pracy co najmniej 12 miesiące,
 • bezdomnych,
 • uzależnionych od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
 • chorych psychicznie,
 • zwalnianych z zakładów karnych,
 • uchodźców
 • osób niepełnosprawnych.

Uczestnictwo w CIS trwa do 12 miesięcy (w uzasadnionych przypadkach dyrektor CIS może przedłużyć czas uczestnictwa o kolejne 6 miesięcy). W tym czasie uczestników obejmuje tzw. zatrudnienie socjalne, którego podstawą jest Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego. Program określa zasady uczestnictwa w Centrum, obowiązki uczestnika oraz CIS, formy i zakres reintegracji zawodowej i społecznej, wreszcie osoby odpowiedzialne za realizację programu. Program może zostać rozwiązany na skutek uporczywego naruszania postanowień programu przez uczestnika, trwałego opuszczania zajęć przez uczestnika lub na wniosek uczestnika o odstąpieniu od programu.
Uczestnikowi Centrum przysługuje nieodpłatnie jeden posiłek dziennie, środki ochrony indywidualnej, ubezpieczenie z tytułu wypadków lub chorób zawodowych, ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz świadczenie integracyjne w wysokości:

 • 50 % zasiłku dla bezrobotnych (w pierwszym miesiącu – „okresie próbnym”)
 • 100 % zasiłku dla bezrobotnych (w kolejnych miesiącach – „okresie właściwym”).

Najważniejszym jednak zyskiem płynącym z uczestnictwa jest możliwość powrotu na rynek pracy na zasadach tzw. zatrudnienia wspieranego. Po zakończeniu uczestnictwa w CIS powiatowy urząd pracy kieruje uczestnika do pracy u pracodawcy lub w CIS; uczestnik może też założyć własną działalność gospodarczą bądź spółdzielnię socjalną. Pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia skierowanego pracownika przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. W zamian otrzymuje ze środków funduszu pracy częściową refundację wynagrodzeń.
Wg ustawy Centrum Integracji Społecznej może utworzyć marszałek, wójt, burmistrz lub prezydent miasta bądź organizacje pozarządowe. W przypadku, gdy CIS tworzony jest przez władze gminne, projekt może być finansowany z:

 • dotacji pochodzącej z dochodów własnych gminy (w tym przeznaczonych na realizację miejskiego
 • programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych),
 • dotacji przedmiotowej dla gospodarstw pomocniczych,
 • dotacji od marszałka województwa na pierwsze wyposażenie oraz działalność w ciągu trzech
  pierwszych miesięcy lub dotacji w formie grantu konkursowego,
 • dotacji z europejskich funduszy przedakcesyjnych np. PHARE, oraz środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • dochodów z prowadzonej przez CIS działalności: usługowej, wytwórczej, handlowej.

W przypadku, gdy CIS tworzony jest przez organizację pozarządową, projekt może być finansowany z:

 • zasobów instytucji tworzącej, pochodzących ze zbiórek, darowizn lub innych źródeł,
 • dotacji na pierwsze wyposażenie z dochodów własnych samorządu województwa przeznaczonych na realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • dotacji na pierwsze wyposażenie z dochodów własnych gminy przeznaczonych na realizację
 • gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • europejskich funduszy przedakcesyjnych (PHARE), Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cele, które zamierzamy osiągnąć przez realizację Programu to:

 • kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom nie podlegającym wykluczeniu społecznemu;
 • nauczenie planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągania własnych dochodów poprzez zatrudnienie lub działalność gospodarczą;
 • zdobycie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi;
 • nabycie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych;
 • nabycie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych (m.in. odkrywanie i rozumienia własnej osoby, zdolności komunikacyjnych;
 • umożliwienie wzajemnego wsparcia emocjonalnego i doskonalenia uczestników;
 • wykorzystanie nabytych umiejętności w życiu codziennym.

Reintegracja zawodowa czyli odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy (praktyki zawodowe).

ZAJĘCIA Z ZAKRESU REINTEGRACJI ZAWODOWEJ:
przekwalifikowania zawodowe (kursy, szkolenia), nabywanie nowych kwalifikacji zawodowych, zajęcia praktyczne (warsztaty, praktyki) uczestników CIS prowadzą instruktorzy zawodu. Zajęcia reintegracji zawodowej dotyczące rozpoczynania i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej prowadzi doradca zawodowy. Szczegółowe zakresy obowiązków pracowników CIS zaangażowanych w ten obszar usług są przedstawione w regulaminie organizacyjnym CIS.
Przekwalifikowania zawodowe (kursy, szkolenia) nabywanie nowych kwalifikacji zawodowych obejmują naukę zawodu w celu zdobycia umiejętności zawodowych, przyuczenia do zawodu, przekwalifikowania lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych uczestników. W rezultacie szkolenia zawodowego uczestnicy CIS powinni być w większym stopniu zdolni do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.

Reintegracja społeczna czyli odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu (warsztaty motywacyjne, warsztaty z doradztwa zawodowego, edukacja ogólna, grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych).

ZAJĘCIA Z ZAKRESU REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ:
1. Bloki tematyczne obejmujące warsztaty motywacyjne:
– zasady komunikacji interpersonalnej,
– sztuka skutecznego porozumiewania się,
– trening zachowań asertywnych,
– wzmacnianie samooceny i poczucia własnej wartości, świadomość własnej wartości jako elementarnej jednostki społeczeństwa,
– umiejętność radzenia sobie ze stresem i przezwyciężania problemów życiowych, konstruktywność działań w sytuacjach trudnych,
– kształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej,
– praca nad zmianą postaw i wartości w odniesieniu do pracy zawodowej (nauka poprawnych zachowań w środowisku pracy),
– nauka pełnienia ról społecznych – np. odpowiedzialny rodzic, pracownik, interakcje między pracownikami w zakładzie pracy,
– świadomość jakości pracy,
– wzmacnianie motywacji do aktywności zawodowej i społecznej.
2. Bloki tematyczne obejmujące warsztaty z doradztwa zawodowego:
– wzmocnienie motywacji do aktywności zawodowej i społecznej,
– pomoc w nabywaniu umiejętności samodzielnego i skutecznego poszukiwania pracy i aktywnego poruszania się na rynku pracy,
– nabywanie umiejętności autoprezentacji, sporządzania dokumentacji związanej z zatrudnieniem,
– uświadomienie konieczności ciągłego kształcenia i doskonalenia umiejętności zawodowych i społecznych,
-nauka wyznaczania sobie celów życiowych (krótkoterminowych i długoterminowych) i sposób ich realizacji,
-nabywanie umiejętności racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi poprzez; określenie stopnia ważności potrzeb,
– naukę planowania i monitorowania wydatków, naukę dokonywania podstawowych operacji bankowych, rozliczania podatku itp. oraz zaspokajania potrzeb własnym staraniem, poprzez osiągnięcie samodzielności ekonomicznej dzięki zatrudnieniu lub działalności gospodarczej.
3. Zadaniem grup edukacyjnych jest uzupełnianie deficytów edukacyjnych uczestników CIS. Są w nich prowadzone działania o charakterze edukacji ogólnej, które w znaczący sposób mogą się przyczynić do reintegracji społecznej (np. zajęcia związane z edukacją obywatelską, etyką, rozwojem biologicznym i duchowym człowieka oraz z kształtowaniem postaw prozdrowotnych).
4. Zadania grupy terapeutycznej dla osób uzależnionych:
– wzmacnianie motywacji do utrzymania abstynencji,
– propagowanie zdrowego trybu życia (bez nałogów) i uświadamianie zagrożeń płynących
z powrotu do uzależnień,
– poznanie akceptowanego społecznie systemu wartości,
– samoakceptacja i zwiększenie akceptacji ze strony innych,
– zwiększenie otwartości, usprawnienie relacji interpersonalnych,
– wzmocnienie wiary we własne siły,
– samodzielne podejmowanie trudnych decyzji i wyborów,
nabycie umiejętności współżycia z innymi w społeczeństwie.

Celem zadania jest kompleksowa aktywizacja zawodowa i społeczna osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym  (w tym kobiet i mężczyzn) – mieszkańców Lublina- którzy  ze względu na swoją sytuacją życiową nie są w stanie sami zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.  Aktywizacja będzie odbywać się poprzez wsparcie i uczestnictwo w zajęciach reintegracji społecznej i zawodowej.  Reintegracja prowadzona w ramach funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej POSTIS w Lublinie (dalej: Centrum) w okresie od 1.12.2010 r. do 30 września 2013 r.,  obejmie działania mające na celu odbudowanie i potrzymanie u osoby biorącej udział w zajęciach umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy.
Realizacja programu Centrum jest ważnym instrumentem wsparcia i reintegracji społeczno-zawodowej osób nie będących społecznie samo wystarczającymi oraz ich integracji z rynkiem pracy. Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności uzależnionych od alkoholu i narkotyków, poprzez uczestnictwo w zajęciach reintegracji społecznej i zawodowej w Centrum, ma na celu zapewnienie im pomocy w uzyskaniu bezpieczeństwa socjalnego przy zastosowaniu oddziaływań aktywizacji zawodowej, profilaktyki i wsparcia rozwoju osobistego. Umożliwi im osiągniecie samodzielności, zapewni realizację ról społecznych i zawodowych oraz stworzy możliwości rozwoju i  powrotu na rynek pracy.
Poprzez realizację Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego (dalej: Programu) wśród uczestników Centrum planuje się osiągnięcie następujących celów:
(1) kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych  dostępnych osobom nie podlegającym wykluczeniu społecznemu;
(2) nauczenie planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągania własnych dochodów poprzez zatrudnienie lub działalność gospodarczą;
(3) zdobycie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi;
(4) nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych;
(5) nabycie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych (m.in. odkrywania i rozumienia własnej osoby, zdolności komunikacyjnych);
(6) umożliwienie wzajemnego wsparcia emocjonalnego i doskonalenia uczestników;
(7) wykorzystanie nabytych umiejętności w codziennym życiu

Przyjęte cele będą realizowane kompleksowo poprzez równoległe prowadzenie w Centrum zajęć reintegracji społecznej i zawodowej w ramach  Programu  i współpracę ze Spółdzielnią socjalną utworzoną przy Centrum, korzystając ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Najważniejszym efektem udzielonego wsparcia  będzie możliwość powrotu na rynek pracy, nabycie kwalifikacji zawodowych, zwiększenia  motywacji do poszukiwania pracy oraz  podniesienie poczucia własnej wartości i wiary we własne siły, zdobycie umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie i w rodzinie.

Działania adresowane są do osób – mieszkańców Lublina – spełniających warunki „Ustawy o zatrudnieniu Socjalnym z dnia 13 czerwca 2003r. z późn. zm.” ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.

W całym okresie realizacji zadań Centrum planuje się udział 90 uczestników Centrum, w tym osób:

 • bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności w rozumieniu  przepisów o pomocy społeczne
 • uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii
 • uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających po zakończeniu programu
  terapeutycznego
 • chorych psychicznie w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego
 • długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku  pracy
 • zwalnianych  z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem w rozumieniu  przepisów o pomocy społecznej
 • uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej
 • niepełnosprawnych  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Numer telefonu: (081) 524 39 66

adres email: [email protected] lub [email protected]