Miło nam poinformować, iż rozpoczęliśmy proces rekrutacji placówek oświatowych wychowania przedszkolnego oraz dzieci przedszkolnych w projekcie „Mamo, tato co wy na to? – innowacyjny program wychowania przedszkolnego. Zachęcamy wszystkie placówki wychowania przedszkolnego do składania swoich aplikacji.
Rekrutacja do projektu jest otwarta i antydyskryminacyjna.
Rekrutacja do projektu jest dwuetapowa.
a) I etap nabór placówek oświatowych wychowania przedszkolnego od 02 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku,
b) II etap nabór dzieci przedszkolaków w wieku 3-5 lat w okresie od 01 września 2012 roku do 30 września 2012 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Do Projektu mogą przystąpić uczestnicy zwani dalej Beneficjentami Ostatecznymi, spełniający następujące wymogi formalne:
a) placówki oświatowe prowadzące wychowanie przedszkolne na terenie województwa lubelskiego, posiadające wszystkie grupy (oddziały) wiekowe 3, 4 i 5 latków,
b) dzieci przedszkolne w wieku 3 5 lat uczęszczające na zajęcia w placówkach wyłonionych w Etapie I (po uzyskaniu zgody rodziców lub
opiekunów prawnych) Informacja o projekcie jest dostępna w biurze projektu:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego sp. z o.o
ul. Szewska 4/7, 20-086 Lublin +48 81/532-84-14

e-mail: [email protected] – Kierownik projektu oraz na stronie internetowej PTE www.pte.lublin.pl (zakładka Projekty  FS).

 

Załączniki:

Formularz rekrutacyjny dla przedszkoli 

Regulamin rekrutacji