Miło nam poinformować, iż Krajowa Sieć Tematyczna w obszarze „Zatrudnienie i integracja społeczna” wydała pozytywną opinię na temat walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego pt. „PI Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów”.

Na produkt finalny składają się:
Produkt główny:

Model współpracy przedsiębiorstw z instytucją pozarządową prowadzącą Centrum Integracji Społecznej, Powiatowym Urzędem Pracy i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej osób do 24. roku życia opuszczających zakłady karne.

Produkty pośrednie:

1. Program szkolenia dla pracowników instytucji zaangażowanych w realizację modelu wraz ze wskazówkami metodycznymi do jego realizacji.
2. Program szkolenia dla „opiekunów wyprawy” wraz ze wskazówkami metodycznymi i technicznymi do pełnienia funkcji towarzysza.
3. Model i schemat postępowania „Nowa Droga” dotyczący procesu aktywizacji społeczno-zawodowej i resocjalizacji młodocianych więźniów.
4. Podręcznik dla pracodawców w zakresie zatrudniania osób młodocianych opuszczających zakłady karne wraz z programem szkolenia dla pracowników działów personalnych przedsiębiorstw i kadry zarządzającej.

W związku z powyższym rozpoczynamy ostatni etap realizacji projektu innowacyjnego tj. upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu polityki.

Do 21 maja 2015 r. w ramach działań upo­wszech­nia­ją­cych odbędzie się m.in. 16 seminariów wojewódzkich, 5 spotkań z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości i Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz spotkania z władzami jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, powiatowych urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej. Dodatkowo produkt finalny zostanie wydany w formie podręcznika.