W dniu w dniu 6-08-2016 roku o godz. 13.00 w biurze Stowarzyszenia POSTIS, ul. Zana 3A, 20-601 Lublin odbyło się posiedzenie komisji powołanej do rozstrzygnięcia postępowania Nr 01/ND/2016 z dnia 26.07.2016 r. na usługi „opiekuna wyprawy” w ramach projektu „NOWA DROGA– wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze”, realizowanego przez Stowarzyszenie POSTIS w partnerstwie z Europejską Platformą Edukacyjną w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informujemy, że postępowanie prowadzone w formie zapytania ofertowego z zachowaniem procedury konkurencyjności zostaje unieważnione. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe  wpłynęły 3 oferty, przy czym  dwie nie spełniały kryteriów oceny formalnej, zaś jedna spełniała kryteria, ale przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć  na realizację zamówienia.