Stowarzyszenie POSTIS uprzejmie informuje, iż dokonało rozstrzygnięcia postępowania nr 02/ND/2016 prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na usługę zakwaterowania   i wyżywienia w ramach projektu „ Nowa Droga – wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I osoby młode na rynku pracy,, Działanie 1.3. Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. W ramach prowadzonej procedury wpłynęły łącznie 3 oferty, spośród których wyłoniliśmy jedną, która uzyskała największą liczbę punktów. Na podstawie kryteriów oceny formalnej i merytorycznej za najkorzystniejszą uznano ofertę  Parafii Rzymskokatolickiej św Józefa w Lublinie.

Lublin 18.08.2016