Stowarzyszenie POSTIS   w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu – Zamawiający kieruje zapytanie  na przedstawienie oferty cenowej, w celu rozeznania rynku dotyczącego wyboru  usług pośrednictwa pracy w ramach projektu „ POWRÓT – wsparcie osób bezdomnych w readaptacji społecznej i wejściu na rynek pracy – II edycja”  nr projektu: RPLU.11.01.00-IP.02-06-0125/16-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Zapytanie ofertowe Pośrednictwo pracy

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy pośrednik pracy

Załącznik nr 2 pośrednik pracy

Załącznik nr 3 pośrednik pracy