20.03.2018r. Zapraszamy do składania ofert  na przeprowadzenie  grupowych warsztatów z socjoterapii i wsparcia w zakresie rozwoju kompetencji społecznych i osobistych w Ośrodkach Kuratorskich  w ramach projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie- II edycja ” nr. projektu 11.01.00-06-0127/16-00 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Załączniki:

zapytanie ofertowe- socjoterapia

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załacznik nr 5